Psiholingvistika

Naziv
Psiholingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
128207
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati osnovne pojmove iz psiholingvistike Upoznati metode psiholongvistike Primijeniti neke od jednostavnijih metoda u samostalnom istraživanju
Sadržaj
 1. Uvod u osnovne pojmove psiholingvistike
 2. Psiholingvističke metode
 3. Jezična obrada - percepcija
 4. Jezična obrada - produkcija
 5. Eksperimenti
 6. Jezično usvajanje - materinski jezik
 7. Dvojezičnost
 8. Jezična patologija
 9. Neurolingvistika
 10. Priprema eksperimenta - odabir teme
 11. Provedba eksperimenta - traženje i čitanje literature
 12. Provedba eksperimenta - dizajn
 13. Provedba eksperimenta - analiza rezultata
 14. Predstavljanje rezultata - mini-konferencija

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne psiholingvističke pojmove
 2. Opisati glavne psiholingvističke metode
 3. Razumjeti postupke istraživanja
 4. Primijeniti neku od jednostavnih psiholingvističkih metoda u vlastitom eksperimentu
Metode podučavanja
Čitanje tekstova iz udžbenika, čitanje radova iz znanstvene literature, praktična provedba jednog jednostavnijeg eksperimenta
Metode ocjenjivanja
Pisanje seminarskog rada o provedenom eksperimentu

Obavezna literatura
 1. Gisela Szagun (2011.): Sprachentwicklung beim Kind. Beltz Verlag
 2. Barbara Höhle (2012.): Psycholinguistik. Oldenburger Akademieverlag
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij