Psihologija djetinjstva i adolescencije

Naziv
Psihologija djetinjstva i adolescencije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51232
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će znati opisati ključne razvojne promjene u različitim područjima razvoja, koje se događaju u razdoblju od začeća do odrasle dobi.
Sadržaj
 1. Faze i rizici prenatalnog razvoja
 2. Rođenje i perinatalno razdoblje.
 3. Tjelesni i motorički razvoj tijekom dojenačke dobi
 4. Perceptivni, kognitivni i jezični razvoj tijekom dojenačke dobi
 5. Emocionalni i socijalni razvoj tijekom dojenačke dobi
 6. Tjelesni i motorički razvoj tijekom ranog i srednjeg djetinjstva
 7. Perceptivni, kognitivni i jezični razvoj tijekom ranog i srednjeg djetinjstva
 8. Emocionalni i socijalni razvoj tijekom ranog i srednjeg djetinjstva
 9. Tjelesni i motorički razvoj tijekom adolescencije
 10. Perceptivni, kognitivni i jezični razvoj tijekom adolescencije
 11. Emocionalni i socijalni razvoj tijekom adolescencije
 12. Obitelj, vršnjaci, škola i mediji kao konteksti razvoja
 13. Ispitivanje psihomotoričkog razvoja standardnim testovima
 14. Ispitivanje kognitivnog razvoja standardnim testovima
 15. Ispitivanje komunikacijskog razvoja

Ishodi učenja
 1. Opisati tipične karakteristike, ponašanja i sposobnosti djece i adolescenata različite dobi te očekivane individualne razlike
 2. Prepoznati odstupanja od očekivanog razvoja
 3. Analizirati uzroke i procese koji se nalaze u podlozi razvojnih promjena te razlikovati povoljne od nepovoljnih uvjeta razvoja
 4. Procijeniti prenatalne i perinatalne rizike i njihovu ulogu u kasnijem razvoju pojedinca
 5. Kompetentno komunicirati s djecom i adolescentima različite dobi
 6. Kritički prosuditi pri odabiru između postojećih instrumenata za procjenu razvoja u djetinjstvu i adolescenciji
 7. Vrednovati programe optimizacije razvoja djece i adolescenata te kreirati i provoditi takve programe
 8. Štititi i promovirati prava djeteta i etička načela u radu s djecom i adolescentima
Metode podučavanja
Metode podučavanja uključuju: predavanja, seminare, praktikumske i terenske vježbe te samostalne zadatke.
Metode ocjenjivanja
Tijekom nastave rad studenata vrednuje se na temelju aktivnosti na nastavi (postavljanja pitanja, komentiranja gradiva, sudjelovanja u raspravama), rezultata na pismenim provjerama znanja (kolokvijima) te kvalitete izrade i prezentacije seminarskog rada. Na završnom pismenom ispitu provjerava se činjenično znanje, a na usmenom ispitu povezivanje informacija iz različitih područja, kritičko vrednovanje stečenog znanja, osjetljivost za etička pitanja u radu s djecom i adolescentima te sposobnost primjene znanja u rješavanju stručnih problema u radu s djecom i adolescentima na različitim razinama. Redovito pohađanje nastave preduvjet je za dobivanje potpisa i pristupanje pismenom i usmenom ispitu. Seminarski rad nosi 20%, pismeni ispit 50%, a usmeni ispit 30% ocjene.

Obavezna literatura
 1. Berk, L. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja (Pogl. 3-12). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta (Pogl. 5 i 6). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Duran, M. (1995). Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Lacković-Grgin, K. (1999). Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Lacković-Grgin, K. (2005). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Oatley-Jenkins (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija: Moderna znanost (Pogl. 5-16). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar