Psihologija ličnosti

Naziv
Psihologija ličnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
51230
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj kolegija je omogućiti studentima stjecanje znanja iz psihologije ličnosti. Kolegij neće biti usmjeren na stare, tzv. "velike" teorije ličnosti, već na suvremene modele i teme koje su trenutno dominantne u području. Apsolviranjem kolegija studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti te različitim suvremenim temama u području. To će ih osposobiti za praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti, te koristiti u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima primijenjene psihologije.
Sadržaj
 1. Uvodni sastanak i dogovor oko načina rada, seminarskih grupa, obaveza i rokova.
 2. Uvod u psihologiju ličnosti (predmet psihologije ličnosti, struktura područja, povijest područja; velike teorije i suvremena područja istraživanja u psihologiji ličnosti)
 3. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti (pristup usmjeren na individualne i na grupne razlike, metode prikupljanja podataka o ličnosti, metode istraživanja ličnosti, prednosti i slabosti pojedinih metoda)
 4. Osobine ličnosti (teorijsko određenje osobine ličnosti, metode za određivanje najvažnijih osobina ličnosti; teorijski modeli koji objašnjavaju strukturu crta ličnosti: Eysenckov, Cattellov i Pet-faktorski model, Kružni modeli ličnosti.
 5. Teorijski problemi i problemi mjerenja u psihologiji ličnosti (osobine ličnosti i predviđanje ponašanja, situacionizam, interakcionizam i osobinska psihologija ličnosti, agregacija i predviđanje, mjerenje ličnosti unutar pojedinih osobinskih teorija, samoprocjene i procjene)
 6. Stabilnost i promjene osobina ličnosti (teorijsko određenje pojmova "kontinuitet" i "promjena" ličnosti, metodološki problemi pri istraživanju stabilnosti i promjena ličnosti, rezultati istraživanja u tom području)
 7. Fiziološke osnove osobina ličnosti (fiziološke osnove Eysenckovih dimenzija ličnosti, osjetljivost na nagrade i kazne: Grayeva teorija ličnosti; biološka osnova temperamenta: Cloningerova teorija ličnosti; traženje uzbuđenja: Zuckermanova teorija ličnosti)
 8. Evolucijski pristup u psihologiji ličnosti (evolucija i osnovni psihički mehanizmi, individualne razlike i evolucija, pet-faktorski model i rješavanje adaptivnih problema)
 9. Prvi kolokvij.
 10. Genetika ponašanja i psihologija ličnosti (kvantitativna i molekularna genetika, metode genetike ponašanja: istraživanja blizanaca, posvajanja i porodična istraživanja, heritabilnost, najvažniji rezultati bihevioralno-genetičkih istraživanja)
 11. Socio-kognitivni pristup u psihologiji ličnosti (osnovne karakteristike socio-kognitivnog pristupa, kognitivni procesi i ličnost, samopoimanje)
 12. Ličnost i emocije (usporedba dimenzionalnih modela emocija i dimenzionalnih modela ličnosti, ličnost i subjektivan doživljaj sreće, emocije i procesiranje pozitivnih i negativnih informacija)
 13. Spol, rod i ličnost (razlika između spolnih i rodnih razlika, maskulinost, femininost i andoginost)
 14. Ličnost i intelektualna kompetencija (ličnost i inteligencija, ličnost i akademski uspjeh, ličnosti i kreativnost)
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Nakon položenog ispita student će znati analizirati metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz područja ličnosti.
 2. Nakon položenog ispita student će znati kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu iz područja ličnosti
 3. Nakon položenog ispita student će znati koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji iz područja ličnosti.
 4. Nakon položenog ispita student će znati nabrojati glavne skupine teorija ličnosti i predstavnike/autore pojedinih teorija.
 5. Nakon položenog ispita student će znati usporediti suvremene modele ličnosti.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mješovito e-učenje, multimedija i mreža.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se dolazak studenata na sve termine seminarske nastave. Ukoliko student iz opravdanog razloga propusti termin seminarske nastave, samostalno piše i u zadanom roku predaje seminarski rad nadoknade, koji se bavi temom obrađenom na propuštenom terminu nastave. Svaki student obavezan je u toku semestra pripremiti i održati seminarsko izlaganje na odabranu temu. Prisustvovanje seminarskoj nastavi i seminarski rad su preduvjet za stjecanje prava izlaska na kolokvije i/ili završni ispit. Studenti putem 1. kolokvija (oko 60% gradiva) i 2. kolokvija (oko 40% gradiva) mogu položiti kolegij. Ukoliko studenti ne pristupe kolokviju ili ne ostvare dovoljan broj bodova putem kolokvija, moraju pristupiti pismenom ispitu na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Larsen, R.J. i Buss, D.M. (2005). Psihologija ličnosti: područja znanja o ljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Carver, C.S. and Scheier, M.F.(2004). Perspectives on Personality. Pearson Education.
 2. Pervin, L.A. and John, J.P.(1999). Handbook of Personality: Theory and Research. The Guilford Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar