Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv
Psihologija odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
53604
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će upoznati glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja u području učenja i poučavanja. Znanja iz ljudskog razvoja, procesa učenja i optimalnog planiranja poučavanja studentima će služiti za lakše donošenje odluka i vrednovanje svog rada u školskom kontekstu.
Sadržaj
 1. Određenje i ciljevi psihologije obrazovanja.
 2. Primjena teorijskih pristupa procesu učenja u školskom kontekstu.
 3. Determinante ishoda učenja: osobine učenika i karakteristike obrazovnog konteksta
 4. Razvojna psihologija - izvori i vrste razvojnih utjecaja.
 5. Kognitivni, jezični, moralni i socio-emocionalni razvoj.
 6. Planiranje poučavanja. Konstruktivistički pristup.
 7. Poučavanje učenja. Samoregulirano učenje.
 8. Vrednovanje ishoda učenja.
 9. Ocjenjivanje. Davanje povratne informacije.
 10. Teorije motivacije u školskom kontekstu. Strategije za poticanje motivacije u učenju
 11. Razredna klima. Oblikovanje pozitivne klime.
 12. Nasilje u školi. Suradnja s roditeljima.
 13. Evaluacija vlastitog rada.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti ulogu i važnost psihologije obrazovanja u školskom kontekstu.
 2. Studenti će moći primijeniti osnovne teorijske spoznaje glavnih teorijskih pristupa učenju na planiranje procesa poučavanja i održavanje razredne discipline.
 3. Studenti će moći adekvatno planirati ishode učenja te proces poučavanja.
 4. Studenti će moći diskutirati prednosti i nedostatke pojedinih pristupa poučavanju, te će moći primijeniti u radu s učenicima postupke za poticanje razvoja strategija i tehnika učenja.
 5. Studenti će moći objasniti različite svrhe vrednovanja, usporediti različite tradicionalne i suvremene postupke vrednovanja znanja i vlastitog rada, te adekvatno komunicirati rezultate tog vrednovanja učenicima.
 6. Studenti će moći objasniti osnovne postavke glavnih pristupa motivaciji za učenje uključujući i njihove prednosti i nedostatke.
 7. Studenti će moći planirati i primjenjivati postupke za poticanje motivacije za učenje kao i odgovarajuće postupke za utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa u razredu i uspostavu razredne discipline.
Metode podučavanja
Poučavanje metodom izlaganja. Poučavanje otkrivanjem. Poučavanje metodom rasprave.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Ocjena grupnog seminarskog rada. Ocjena izrade radionice. Ocjena dnevnika rada.

Obavezna literatura
 1. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.
Dopunska literatura
 1. Zarevski, P. (1996). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarko: Naklada Slap

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar