Psihologijski praktikum I

Naziv
Psihologijski praktikum I
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
35833
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Ciljevi Psihologijskog praktikuma I su da provođenjem psihologijskih individualnih i grupnih eksperimenata: (1) studenti mogu identificirati i objasniti temeljna načela prikupljanja podataka u eksperimentalnim uvjetima, (2) da mogu razlikovati i objasniti primjenu općih i posebnih psihologijskih metoda, postupaka i tehnika u prikupljanju rezultata u eksperimentu i (3) da stečene kompetencije mogu upotrijebiti u samostalnoj interpretaciji prikupljenih podataka uz temeljnu kritičnost u procjeni valjanosti rezultata na temelju planiranog i provedenog mjerenja, (4) da mogu ocijeniti logiku i vrijednost upotrebe statističkih postupaka pri interpretaciji prikupljenih podataka, te (5) napisati znanstveni izvještaj na temelju definiranog problema i prikupljenih i statistički obrađenih rezultata.
Sadržaj
 1. Metodologija ispitivanja osjeta i percepcije u rasponu od temeljnih procesa pri nastanku osjeta pa do složenijih procesa percepcije prostora i vremena. Pojašnjenje budućih vježbi.
 2. Mjerenje apsolutne i diferencijalne osjetljivosti
 3. Provjera zakonitosti relativnog doživljavanja u području diferencijalne osjetljivosti;
 4. Primjena teorije detekcije signala u ispitivanju jednostavnih osjetnih procesa
 5. Ispitivanje važnosti podražajnog konteksta u percepciji;
 6. Ispitivanje uloge procesa pažnje u nastanku osjeta i percepcije
 7. Ispitivanje uvjeta pojave konstantnosti percepcije
 8. Ispitivanje uvjeta za pojavu percepcije kretanja
 9. Ispitivanje percepcije vremena
 10. Mogućnosti mjerenja ekstrasenzorne percepcije
 11. Ispitivanje čimbenika pojave perceptivnih varki
 12. Ispitivanje individualnih razlika u percepciji

Ishodi učenja
 1. Objasniti metodološke uvjete za kvalitetno prikupljanje podataka o određenom istraživačkom problemu kod jednostavnih eksperimentalnih nacrta gdje se ispituje odnos dvije varijable.
 2. Operacionalizirati varijable u mjerenju za svako problemsko područje u istraživanju osjeta i percepcije.
 3. Statistički obraditi i prikazati rezultate istraživanja.
 4. Sadržajno interpretirati dobivene rezultate u okviru jednostavnog postavljenog problema ali i u širem metodološkom i sadržajnom kontekstu konkretnog problema istraživanja.
 5. Napisati završni izvještaj nakon prikupljanja o statističke obrade rezultata prema svim načelima pisanja znanstvenog izvješća.
Metode podučavanja
Laboratorijske vježbe, gdje se prikupljaju podaci povezani s postavljenim problemom vježbe. Svi studenti sudjeluju kao ispitanici. Nakon prikupljanja podataka, u okviru auditornih vježbi studenti samostalno, uz vođenje nastavnika statistički obrađuju i prikazuju prikupljene rezultate. Na kraju na temelju prikupljenih rezultata i postavljenog problema studenti pišu izvještaj koji ima elemente znanstvenog rada.
Metode ocjenjivanja
Studenti će nakon svakog provedenog eksperimenta samostalno obraditi dobivene podatke te na temelju njih napisati završno izvješće u formi znanstvenog rada. Ti se izvještaji ocjenjuju, a temeljem tih ocjena i prema unaprijed definiranim kriterijima formira se ukupna završna ocjena na predmetu.

Obavezna literatura
 1. Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Goldstein, E.B. (2011). Osjeti i percepcija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Petz, B. (2001). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: „Naklada Slap“.
 4. Sternberg, R.J. (2003). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Kolesarić, V. (2006). Analiza varijance u psihologijskim istraživanjima. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Dopunska literatura
 1. Bundy, A.C., Lane, S.J., & Murray, E.A. (2002). Sensory integration. Theory and Practice (2nd edition). Philadelphia: F.A. Davis Company.
 2. Gescheider, G.A. (1997). Psychophysics. Method, Theory, and Application (3rd edition). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar