Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra

Naziv
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118126
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij uključuje povijesni pregled, žanrovsku, tematsku i semantičku analizu putopisa u novijoj hrvatskoj književnosti. Putopis će biti predstavljen kao žanr u čiju je pojavnost upisan niz ideoloških, društvenopovijesnih i estetskih konvencija. Odredit će se njegov odnos prema odabranim fikcionalnim i nefikcionalnim žanrovima. Analizi će se pristupiti iz književnopovijesne, žanrovske i imagološke perspektive, kroz konstrukciju identiteta - putopisnog subjekta, ali i pripadajućih i zamišljenih kolektiva, s posebnim osvrtom na konstrukciju kulturnih stereotipa.
Sadržaj
 1. Metodologija rada u seminaru, upoznavanje s literaturom i temama, raspored i podjela zaduženja.
 2. Teorijski i književnopovijesni uvod. Fikcija i naracija u putopisu; Putopis i nefikcionalni žanrovi: autobiografija, memoari, dnevnik, feljton. Povijest i kultura putovanja, putopis, turizam i popularna kultura. Lit: D. Duda: Priča i putovanje, Zagreb, 1998: 7-151; isti: Kultura putovanja, Zagreb, 2012: 9-49; 177-220; Duncan, James i Derek Gregory, “Introduction”, Writes of Passage: Reading Travel Writing, ur. James Duncan i Derek Gregory, London – New York: Routledge, 1999. Peter Hulme and Tim
 3. Pogled Drugoga – Matija Mažuranić: Pogled u Bosnu (alternativa: A. Nemčić: Putositnice) Lit: D. Duda: Priča i putovanje. Hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr, Zagreb, MH, 1998 Lit: D. Duda: Priča i putovanje. Hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr, Zagreb, MH, 1998: 155-182; Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova I. (XIX. stoljeće) sa znanstvenog skupa održanog 28. i 29. rujna 1998. godine u Splitu / urednici Dean Duda, Split, 1999; Komparativna
 4. Orijentalizam i balkanizam Adolfo Veber Tkalčević: Put u Carigrad(ulomci) Dostupno na http://www.archive.org/details/putucarigradsae00tkalgoog Todorova, Marija, 1999., Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd,. Poglavlja: Uvod, str. 14-44, Obrasci i percepcije do 1900. godine, str. 159-202. Katarina Luketić: Balkan: od geografije do fantazije , Algoritam, Zagreb, 2013, str. 9-80, 105-130; 317-360.
 5. Putopis moderne. Antimodernizam i biografizam: Matošev putopisni subjekt A. G. Matoš - odabrani putopisi Lit. D. Oraić-Tolić: Čitanja Matoša, Zagreb, 2013, str. 33-82; 145-178. Z. Kravar: Uvod u antimodernizam. Predgovor i odabrani tekstovi Daniela Quinna, J. Evole, J. Klagesa, A. Schulera, "Kolo", br. 2, 2003. http://www.matica.hr/kolo/292/Uvod%20u%20antimodernizam/
 6. Antiputopis – Miroslav Krleža: Izlet u Rusiju, poglavlja: 1. U Berlinu; 2. Kremlj; 3. Na dalekom sjeveru; 4. Admiralova maska; 5. Pogovor; 6. Dodatak: O putovanju uopće, Bečke impresije; U Drezdenu, Meditacije o Aziji i Europi. Dodatak treba potražiti u novijim izdanjima. Preporučujem sabrana djela M. Krleže, 2005. Lit: Aleksandar Flaker: Riječ, slika, grad: hrvatske intermedijalne studije, Zagreb, 2005; Dean Duda: “Prema modernističkoj kulturi putovanja”, Poetika pitanja: Zbornik radova u povo
 7. Modernistička kultura putovanja – Slavko Batušić: Kroz zapadne zemlje i gradove; Gospodin Carinik Lit.: Dean Duda: “Prema modernističkoj kulturi putovanja”, Poetika pitanja: Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. Dean Duda, Gordana Slabinac i Andrea Zlatar, Zagreb: FF press, 2007, str. 267-286; isti: Drama napretka i napredak drame, u: isti: Kultura putovanja, Zagreb, 2012: 177-220.
 8. 'Od svih droga more je najopojnije!' Joža Horvat: Besa Temat časopisa Umjetnost i dijete, 22 (1990) 4 (129), Joža Horvat; Izbor iz kritike ; Razgovor s Jožom Horvatom ; Biobibliografski podaci Šime Vučetić: Ogledi o suvremenicima, Zagreb, Naprijed,1988.
 9. Geografija, pripadanje, egzil. Suvremeni identiteti u putopisnom diskursu D. Ugrešić Iz knjige Nikog nema doma (2005) poglavlja: Podrum, Kofer, Ostalgija, Kućica za ptice; Globalni pogled na svijet; Europa, Europa; Amsterdam, Amsterdam; Književna geopolitika, na str. 15-20; 29-31; 35-38; 103-105; 108-166 i 193-203. Uz temu egzila treba pročitati barem jedan od odabranih tekstova na Omegi.
 10. Prostori, sjećanja, spomenici. Postjugoslovenski identiteti i prostori u intermedijalnom kontekstu. Dugo putovanje kroz istoriju, historiju i povijest (2010). Dokumentarni film Ž. Mirkovića http://www.optimisticfilm.com/dug%20put.html. Film je dostupan i na http://www.youtube.com/watch?v=uGtWZtwOHi4
 11. Prostori, sjećanja, spomenici. Bogdan Bogdanović: Sanjam o svijetu bez spomenika, intervju ("Svjetlo riječi", veljača, 2007): http://prometej.ba/index.php/home-6/1440-bogdan-bogdanovic-sanjam-o-svijetu-bez-spomenika
 12. Postmodernizam, new age i antimodernizam. Transžanrovska proza Ede Popovića: Priručnik za hodače Lit: kao uz antimodernizam
 13. Postmodernizam: globalizacija, konzumerizam, autentičnost. Z. Baumann: From Pilgrym to Tourist - or A Short History of Indentity, u: Questions of Cultural Identity, Sage Publications, str. 18-36. http://www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/Baumann-pilgrim-tourist.pdf D. Rostuhar: Degustacija slobode, Zagreb, 2012, str. 25-38; 69-113.
 14. Primjeri postmodernih putopisa.
 15. Ponavljanje, rasprava i rezime

Ishodi učenja
 1. Naratološko definiranje žanra putopisa
 2. Književnopovijesno i kulturološko kontekstualiziranje žanra putopisa
 3. Poznavanje odabranih autora i njihovih putopisnih tekstova
 4. Razlikovanje povijesnih i kulturoloških okolnosti koje određuju status putovanja i mjesto putopisa
 5. Razlikovanje znanstvenih paradigmi u pristupu žanru
Metode podučavanja
Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, dijaloška nastava, rad na tekstu, samostalna analiza problema, rad u učionici i on-line (Omega).
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje usmenih izlaganja, rada u nastavi, ocjena aktivnosti na on-line forumu, ocjena redovitih tjednih zadaća, pismeni i usmeni ispit na kraju.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij