Rad s udžbenicima njemačkog jezika

Naziv
Rad s udžbenicima njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118026
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Osposobljavanje studenata za rad s udžbenikom u nastavi njemačkog kao
Sadržaj
 1. Analiza udžbenika, sastavni dijelovi i oprema
 2. Koncepcija udžbenika
 3. Prilagođenost starosnoj dobi
 4. Predviđeno vrijeme obrade i planiranje
 5. Ciljevi učenja po pojedinim lingvističkim razinama i komunikacijskim funkcijama
 6. Struktura lekcije
 7. Gramatička progresija
 8. Način obrade gramatike (prezentacija, vježbe, postupci slobodne primjene)
 9. Vokabular (izbor i prezentacija, razlikovanje pasivnog i aktivnog vokabulara, tipovi vježbi)
 10. Vrste tekstova
 11. Ciljano razvijanje receptivnih i produktivnih vještina
 12. Razrada jedne nastavne cjeline: određivanje ciljeva, sadržaja, postupaka obrade i izbor medija
 13. Vremensko planiranje, koncipiranje pojedinih satova po fazama
 14. Vježbe
 15. Sinteza i evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati udžbenik, njegove sastavne dijelove, opisati njegovu opremu
 2. objasniti koncepciju udžbenika
 3. utvrditi prilagođenost udžbenika učenikovoj dobi, kognitivnim sposobnostima i inicijalnoj situaciji u razredu
 4. predvidjeti vrijeme obrade i planirati rad s udžbenikom
 5. odrediti ciljeve učenja po pojedinim lingvističkim razinama i komunikacijskim funkcijama
 6. objasniti strukturu lekcije
 7. objasniti kako je u udžbeniku ostvarena gramatička progresija
 8. obraditi gramatiku sukladno suvremenim načelima (prezentacija, vježbe, postupci slobodne primjene)
 9. obraditi vokabular predviđen udžbenikom (izbor i prezentacija, razlikovanje pasivnog i aktivnog vokabulara, tipovi vježbi)
 10. objasniti karakteristike različitih vrsta tekstova u udžbeniku
 11. ciljano razvijati receptivne i produktivne vještine tijekom rada s udžbenikom
 12. razraditi jednu nastavnu cjelinu: odrediti ciljeve, sadržaje, postupke obrade i izbor medija
 13. vremenski planirati i koncipirati pojedine satove po fazama
 14. analizirati vježbe i koristiti se vježbama sukladno progresiji učenika
Metode podučavanja
Izlaganja, analize primjera, prezentacije, diskusije, simulacije slučaja, grupni i individualni rad, praktične vježbe.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni zadaci u toku semestra, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg
 2. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd. (odabrana poglavlja)
 3. Blažević, Nevenka (2007) Grundlagen der Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište Rijeka.
 4. Bimmel/Kast/Neuner (1997): Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerkslektionen. München: Goethe-Institut.
Dopunska literatura
 1. Weigmann, Jürgen (1992): Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber
 2. Wicke, Rainer E. (1993): Aktive Schüler lernen besser. Klett.
 3. udžbenici po izboru studenata

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij