Razvoj i učenje jezika

Naziv
Razvoj i učenje jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124368
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Razvoj i učenje jezika) student će moći:
Sadržaj
 1. DRUGI KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. nabrojati i objasniti teorije učenja jezika 20. Stoljeća
 2. usporediti aspekte učenja i aspekte usvajanja jezika
 3. razlikovati faze razvoja govorne interakcije (razgovora, pripovijedanja, argumentacije)
 4. procijeniti važnost pojedinog jezičnog poremećaja u toku usvajanja jezika
 5. usporediti različite metodološke pristupe u istraživanju dječjeg jezika
 6. kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja usvajanja i učenja dječjeg jezika
 7. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici usvajanja i učenja dječjeg jezika
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij