Rimska književnost republikanskoga razdoblja

Naziv
Rimska književnost republikanskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
64253
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pojmovno određenje rimske književnosti i njezina vremenska protežnost; periodizacijska shema. Grčka i etrurska uloga u oblikovanju rimske kulture. Književnost arhajskoga razdoblja (240-80. pr. Kr.) Žanrovski inventar: epika (Livije Andronik, Nevije, Enije); komedija (Plaut, Terencije); tragedija (Pakuvije, Akcije); historiografska i govornička proza (analisti, Katon Stariji); satira (Lucilije). Književnost kraja republike (80-30. pr. Kr.); Ciceron, Varon, Katul i neoterici, Lukrecije, mimografi.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. navesti osnovne podatke o povijesnoj pozadini kulturnih fenomena rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 2. definirati razdoblja rimske književnosti i prikazati periodizacijsku problematiku
 3. definirati književne žanrove karakteristične za rimsku književnost republikanskoga razdoblja
 4. opisati dijakronu sliku rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 5. prepoznati kulturni i povijesni kontekst obrađenih autora
 6. primijeniti znanja o antičkoj civilizaciji i kulturi u usporedbi sa suvremenim kulturnim fenomenima
 7. samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te njome se ispravno koristiti
 8. kritički procjenjivati i interpretirati stručnu literaturu
 9. argumentirano se, pisme no i usmeno, izraziti o temama vezanim uz pitanja rimske književnosti republikanskoga razdoblja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij