Ruski jezik za akademske potrebe 1

Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78166
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i svladavanje pisma, osnovnih pravila izgovora, te osnova gramatike. Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja, kao priprema za primjenu usvojenih vještina i znanja u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije. Upoznavanje s osnovnim pravilima protokola i kulturološkim sličnostima i razlikama
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje sadržaja i osnovnih ciljeva kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza. Ruska azbuka – upoznavanje s pismom.
 2. Naglasak i intonacija u ruskome jeziku. Suglasnici, uvježbavanje izgovora i osnovna pravila čitanja.
 3. Samoglasnici u ruskome jeziku. Asimilacija po zvučnosti. Uvježbavanje izgovora. Predstavljanje i obraćanje (formalno i neformalno).
 4. Potvrda i nijekanje. Rod imenica. Posvojne zamjenice. Pozdravi.
 5. Upoznavanje (formalno i neformalno). Lične zamjenice u akuzativu (как зовут кого?)Imena puna i skraćena, patronim (отчество). Zanimanje (razlika: кто это? – кто он(а)?)
 6. Uvježbavanje čitanja kroz kratke dijaloge. Množina imenica.
 7. Ponavljanje i uvježbavanje posvojnih zamjenica i množine imenica. Nazivi država, nacionalnosti, jezika (razlika pridjev - prilog: русский язык – по русски)
 8. Pismena provjera.Sadašnje vrijeme glagola (I i II konjugacija)
 9. Uvježbavanje glagola kroz gramatičke zadatke.Tekst: Мы изучаем русский язык.
 10. Ponavljanje posvojnih zamjenica u jednini. Posvojne zamjenice u množini. Prilozi.Uvježbavanje usvojenih gramatičkih cjelina kroz čitanje i prepričavanje teksta, te primjena u govoru po metodi pitanja i odgovora.
 11. Pridjevi u nominativu jednine i množine. Tekst: Наш город (tekst o Sankt-Peterburgu)
 12. Uvježbavanje pridjeva kroz gramatičke zadatke. Primjena usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (opisivanje rodnoga grada).
 13. Glagoli хотеть i мочь. Modalne konstrukcije. Složene rečenice (потому что, поэтому).Ponavljanje i priprema za usmenu provjeru.
 14. Pismena provjera.Akuzativ jednine imenica kojima se izražava nešto što je neživo.
 15. Uvježbavanje akuzativa jednine imenica i prezenta glagola.Glagoli любить, изучать (što studiramo, kakvu glazbu slušamo, kakve filmove gledamo, kakve knjige čitamo)

Ishodi učenja
 1. upoznati i usvojiti osnovna pravila ruske fonetike, ortografije i ortoepije
 2. razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na neposrednu konkretnu okolinu ukoliko sugovornik govori polako i razgovijetno
 3. pročitati i napisati jednostavne rečenice o sebi i neposrednoj konkretnoj okolini
 4. upotrebljavati osnovne komunikativne modele u svakodnevnim situacijama (predstavljanje sebe i kolega, upoznavanje, obraćanje)
 5. dobiti i dati osnovne informacije vezane uz svoj grad, fakultet i studij
Metode podučavanja
Kolegij je zamišljen kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te ozvučeni materijal.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća (5 obaveznih zadaca) i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих Санкт-Петербург: Златоуст, 2004
Dopunska literatura
 1. Чернышов, С. Поехали 1 Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 2. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 5. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 8. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 11. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar