Ruski jezik za akademske potrebe 2

Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125393
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: govorna interakcija i govorna produkcija: razumijevanje jednostavnih fraza u kontekstu svakodnevnih situacija, postavljanje jednostavnih pitanja, te odgovaranje na takva pitanja; pismena recepcija i produkcija: razumijevanje osnovne informacije iz jednostavnih kraćih tekstova (različiti pisani izvori - novine, internet); pisanje poruka i jednostavnih kraćih pisama.
Sadržaj
 1. Ponavljanje leksičkih i gramatičkih cjelina usvojenih u prvom semestru
 2. Lokativ jednine i množine imenica i pridjeva (na pitanje где?). Povratni glagoli.Uvježbavanje kroz gramatičke vježbe. Čitanje teksta i primjena usvojenih cjelina u govoru.
 3. Prošlo vrijeme glagola.Pismo: čitanje i prepričavanje. Osnovni elementi pisma. Primjena usvojenih cjelina kroz sastavljanje kratkog pisma.
 4. Buduće vrijeme (nesvršenih) glagola. Genitiv jednine imenica i pridjeva. Glagol чувствовать себя.Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke (konstrukcije у меня есть кто, что? – у меня нет кого, чего?)
 5. Brojevi. Glagol стоить. Dativ ličnih zamjenica (konstrukcije я люблю – мне нравится)Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (priprema za pismenu provjeru)
 6. Pismena provjera.Glagolski vid i vidski parovi.Ponavljanje i uvježbavanje brojeva (izražavanje vremena). Primjena u govoru kroz opisivanje radnog dana.
 7. Dativ jednine i množine imenica i pridjeva. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke Nazivi mjeseci. Datumi.
 8. Ponavljanje i uvježbavanje lokativa (odgovori о ком, чём?) i dativa imenica i pridjeva (naglasak na konstrukciji кому сколько лет?, te konstrukcije кому надо, нужно, необходимо, грустно, весело и т.п.)
 9. Osnovni glagoli kretanja bez prefiksa.Slušanje, čitanje i prepričavanje teksta s glagolima kretanja. Gramatički zadaci tematski povezani s tekstom.
 10. Glagoli kretanja s prefiksima по-, при- ≠ у-.Tekst o studijskom putovanju u Moskvu. Uvježbavanje kretanja kroz čitanje i prepričavanje teksta.
 11. Instrumental jednine i množine imenica i pridjeva. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke.Glagoli поздравить / поздравлять кого с чем?Ruski praznici.
 12. Glagoli быть, стать кем?; интересоваться, увлекаться, заниматься чем?Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih gramatičkih i leksičkih cjelina.
 13. Ponavljanje gradiva kao priprema za pismenu provjeru i usmena izlaganja.
 14. Pismena provjera.Usmena izlaganja.
 15. Usmena izlaganja

Ishodi učenja
 1. prepoznati i primijeniti imenice, pridjeve, zamjenice i brojeve u svim padežima osim genitiva množine
 2. prepoznati i primijeniti glagole u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu
 3. razlikovati kategoriju vida ruskih glagola
 4. pročitati, razumjeti i interpretirati kraći jednostavan tekst
 5. održati usmeno izlaganje o sebi i drugima utemeljeno na elementima bigrafije
 6. postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o prošlim događajima i budućim planovima
 7. pronaći i razumjeti jednostavne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima (oglasi, prospekti, brošure, katalozi)
Metode podučavanja
Naglasak je na interakciji nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te audio materijal. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra (biografija).
Metode ocjenjivanja
Redovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pismene provjere u tijeku semestra. Usmeno izlaganje na kraju semestra (kratka biografija).

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих Санкт-Петербург: Златоуст, 2004
Dopunska literatura
 1. Чернышов, С. Поехали 1 Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 2. Эсмантова, Т. Русский язык: 5 элементов Санкт-Петербург: Златоуст, 2008
 3. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij