Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1

Naziv
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
52233
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Svladavanje pisma i temeljnih fonetskih pravila ruskog izgovora, usvajanje osnova gramatike, aktivna upotreba leksika obrađenog u pojedinim nastavnim jedinicama, usvajanje komunikativnih modela tipičnih za svakodnevne situacije i njihova primjena u slobodnom govoru. Kolegij je namijenjen studentima nekog od slavenskih jezika i cilj mu je na elementarnoj razini (na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) upoznati polaznike s ruskim jezikom u pisanom i govorenom obliku.
Sadržaj
 1. upoznavanje s pismom i fonetskim pravilima
 2. glasovni sustav ruskoga jezika; ruski naglasak; uvježbavanje izgovora; pozdravi u ruskom
 3. formalno i neformalno obraćanje; gramatički rod u ruskom; posvojne zamjenica
 4. uvježbavanje čitanja (kratki dijalozi); genitiv jednine imenica i osobnih zamjenica
 5. I. i II. konjugacija glagola
 6. usmene vježbe (komunikativni modeli tipični za svakodnevne situacije); dativ jednine imenica i osobnih zamjenica
 7. glavni brojevi; izražavanje vremena u ruskom
 8. kategorija glagolskog vida; perfekt glagola
 9. akuzativ jednine imenica i osobnih zamjenica; glagoli kretanja
 10. lokativ jednine imenica i osobnih zamjenica; instrumental jednine imenica i osobnih zamjenica; konjugacija povratnih glagola
 11. pridjevi; boje; rad s tekstom – prepoznavanje glagolskih oblika u tekstu, gramatičke vježbe tematski povezane s tekstom; zadaci koji traže samostalno služenje rječnikom i priručnicima
 12. futur: tvorba i primjena; tekst s glagolima u futuru
 13. ponavljanje imeničkih paradigmi i zamjenica kroz usmene vježbe (komunikativni modeli tipični za svakodnevne situacije)
 14. slušanje: obrada teksta kroz pitanja i odgovore; ponavljanje gradiva prvog semestra; priprema za ispit
 15. priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljna fonetska pravila
 2. objasniti osnove ruske gramatike
 3. primijeniti usvojeni leksik
 4. primijeniti komunikativne modele tipične za svakodnevne situacije
 5. pokazati usvojenost komunikativnih modela u slobodnom govoru
 6. pokazati vladanje vještinom pisanja na razini A1
Metode podučavanja
Obrada novog gradiva putem: - poučavanja vođenim otkrivanjem i razgovorom; - vođenim uvježbavanjem i praćenjem izvedbe; - provjere razumijevanja; - dodatnim uvježbavanjem i osiguravanjem transfera. Vježbe su zamišljene kao interakcija nastavnika i studenata: primjena stečenog znanja kroz vježbe pisanja, čitanja, govora, uporaba rječnika i drugih jezičnih priručnika (gramatika, udžbenika i sl.) kao i različitih audio i video materijala iz različitih izvora (primjerice iz internetskih izvora).
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje rada studenata tijekom cijelog semestra kroz provjeru pismenih domaćih zadaća ali i usmenih kompetencija na satu. Tijekom semestra se sustavno prati i razina usvojenosti gramatičkih jezičnih kompetencija kroz 4 pismena kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. "Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих" Санкт-Петербург: Златоуст, 2006
 2. Чернышов, С. "Поехали 1" Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 3. Чернышов, С.; Чернышова, А. "Поехали 2.1. & 2.2." Санкт-Петербург: Златоуст, 2009
 4. Hrnjak, A. "Шаг за шагом" Zagreb: Knjigra, 2010
Dopunska literatura
 1. Аксёнова, М.П.: Русский язык по-новому Санкт-Петербург, 2001

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar