Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 2

Naziv
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
59464
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Upoznati studente s ruskim jezikom u pisanom i govorenom obliku na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: usmena interakcija: mogućnost sudjelovanja u jednostavnom razgovoru; pismena interakcija: razvijanje tehnike pisanja s ciljem da se ortografska znanja točno primjenjuju kako bi se uz razvijeni vokabular moglo sastavljati jednostavna priopćenja/poruke; usmena i pismena recepcija: mogućnost razumijevanja simplificiranih kratkih tekstova; usmena produkcija: razvijanje sposobnosti izražavanja pismena produkcija: mogućnost pismenog povezivanja pojedinačnih elemenata/natuknica u smisleni jednostavni tekst.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva kao podloga za daljnji rad: čitanje i slušanje tekstova u svrhu ponavljanja gramatike (paradigme imeničkih deklinacija (m.,ž.,i sr. r.) te osobnih i posvojnih zamjenica; konjugacije glagola (I. i II.))
 2. Tema: Семья. Usvajanje leksika vezanog uz temu. Primjena usvojenih jezičnih konstrukcija u pismu i govoru.
 3. Tema: Внешность и одежда, Цвета. Usvajanje leksika vezanog uz temu. Gramatika: nominativ množine imenica; pridjevi (nominativ jd. i mn.).
 4. Tema: Внешность и одежда, Цвета. Opisivanje vanjštine osobe. Primjena usvojenih jezičnih konstrukcija u pismu i govoru.
 5. Gramatika: Genitiv množine imenica.Uvježbavanje gramatičkih oblika i njihova primjena u svakodnevnim komunikacijskim situacijama. Čitanje i slušanje teksta (internetski izvor).
 6. Tema: Рабочий день. Opisivanje svakodnevice, svakodnevnih aktivnosti. Tipični radni dan vs. tipični neradni dan (opis aktivnosti)
 7. Tema: Рабочий день. Gramatika: Dativ množine imenica; glagoli учить, учиться, изучать; glagoli kretanja.Uvježbavanje gramatičkih oblika i njihova primjena u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.
 8. Tema: Сказка & Мультик. Čitanje, slušanje i gledanje ekranizacije ruske bajke. Gledanje ruskog crtića. Gramatika: Akuzativ množine imenica.
 9. Tema: Русская кухня. Usvajanje leksika vezanog uz temu. Čitanje teksta o tipičnim ruskim nacionalnim jelima. Gramatika: futur. Uvježbavanje gramatičkih oblika i njihova primjena u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.
 10. Tema: Город (Загреб & Санкт-Петербург). Čitanje i slušanje tekstova vezanih uz temu te gledanje video materijala.Gramatika: Lokativ množine imenica.
 11. Tema: Город (Москва). Čitanje i slušanje tekstova vezanih uz temu te gledanje video materijala.Gramatika: Instrumental množine imenica.
 12. Tema: М.В. Ломоносов. Čitanje teksta o poznatom znanstveniku te o osnivanju sveučilišta u Moskvi. Gledanje video materijala o moskovskom sveučilištu danas.
 13. Izlaganja studenata prema unaprijed dogovorenim temama.
 14. Izlaganja studenata prema unaprijed dogovorenim temama.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva kao priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. pokazati mogućnost sudjelovanja u jednostavnom razgovoru
 2. pokazati snalaženje u pismenoj interakciji
 3. primijeniti ortografska znanja
 4. ovladati vještinom čitanja i razumijevanja jednostavnih kratkih tekstova
 5. primijeniti usvojeni leksik
Metode podučavanja
Obrada novog gradiva putem: - poučavanja vođenim otkrivanjem i razgovorom; - vođenim uvježbavanjem i praćenjem izvedbe; - provjere razumijevanja; - dodatnim uvježbavanjem i osiguravanjem transfera. Vježbe su zamišljene kao interakcija nastavnika i studenata: primjena stečenog znanja kroz vježbe pisanja, čitanja, govora, uporaba rječnika i drugih jezičnih priručnika (gramatika, udžbenika i sl.) kao i različitih audio i video materijala iz različitih izvora (primjerice iz internetskih izvora).
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje rada studenata tijekom cijelog semestra kroz provjeru pismenih domaćih zadaća ali i usmenih kompetencija na satu. Tijekom semestra se sustavno prati i razina usvojenosti gramatičkih jezičnih kompetencija kroz 3 pismena kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Чернышов, С. "Поехали 1" Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 2. Чернышов, С.; Чернышова, А. "Поехали 2.1. & 2.2." Санкт-Петербург: Златоуст, 2009
 3. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. "Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих" Санкт-Петербург: Златоуст, 2006
 4. Hrnjak, A. "Шаг за шагом" Zagreb: Knjigra, 2010
Dopunska literatura
 1. Аксёнова, М.П.: Русский язык по-новому Санкт-Петербург, 2001

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar