Semantički seminar 1

Naziv
Semantički seminar 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
86386
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za semantički opis francuskog leksika i, kroz to, usavršavanje vladanja francuskim leksikom.
Sadržaj
 1. Uvodni sat. Plan rada, literatura, studentske obveze. Područje znanstvenog proučavanja : leksikologija, leksička semantika. Ponavljanje osnovnih lingvističkih pojmova (fonem, morfem, itd.).
 2. Jezični znak prema De Saussureu. Karakteristike jezičnog znaka (arbitrarnost itd).
 3. Leksik. Leksičke jedinice. Vrste leksičkih jedinica (mot-forme, lexie, lexeme, vocable).
 4. Vrste značenja leksičkih jedinica. Leksičko i gramatičko značenje. Denotacija i konotacija.
 5. Semantičko i leksičko polje. Prototip. Komponencijalna analiza.
 6. Prvi kolokvij. Uvod u značenjske odnose unutar leksika.
 7. Sinonimija.
 8. Hiperonimija i hiponimija.
 9. Polisemija. Izvori polisemije.
 10. Antonimija.
 11. Metonimija i metafora.
 12. Homonimija. Homofonija. Homografija.
 13. Promjena značenja riječi. Opći pogled. Tipovi i uzroci promjene značenja riječi.
 14. Jezični, društveno-povijesni i psihološki uzroci promjene značenja riječi.
 15. Završna rekapitulacija kolegija. Završni (drugi) kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Objasniti i primijeniti osnovnu leksikološku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi leksikologije i semantike francuskog jezika.
 2. U okviru raznovrsnih suvremenih lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti najvažnije leksikološke i semantičke kategorije u francuskom jeziku.
 3. Učinkovito se koristiti rječnicima, glosarima i ostalim jezičnim priručnicima u cilju rada s jezikom i proširenja vokabulara.
 4. Razviti vještine učenja vezane za leksik i semantiku francuskog jezika nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij).
Metode podučavanja
Seminari Vježbe uz primjenu predstavljenog gradiva na zadacima analitičkog tipa Diskusija
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit (2 kolokvija)

Obavezna literatura
 1. H. Mitterand, Les mots français. Paris, PUF (u dijelovima)
Dopunska literatura
 1. A. Sauvageot, Portrait du vocabulaire français. Paris, Larousse
 2. H. Walter, Le Français dans tous les sens. Paris, Robert Laffont
 3. F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Paris, Payot

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar