Semantika

Naziv
Semantika
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117820
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilj je kolegija uvesti studente u složenosti značenjskih pojavnosti, te u različite kako tradicionalne tako i suvremene teorijske okvire pomoću kojih se te pojavnosti mogu objasniti. Kolegij uvodi studente u složena pitanja značenja i to 1) na razini leksema odnosno riječi, 2) na paradigmatskoj razini, odnosno strukturi vokabulara i 3) u odnos semantike i sintakse, odnosno odnose sintagmatske razine. Obrađuju se temeljni tradicionalni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija, antonimija, te tradicionalni teorijski pristupi poput komponencijalne analize i teorije polja. Posebna se pažnja posvećuje tradicionalnom pristupu metafori i metonimiji ali se i uvode nova gledanja na te jezične pojavnosti koja dolaze iz kognitivne semantike. Složenost odnosa semantike i sintakse ili značenjskih pojavnosti na sintagmatskoj razini analiziraju se od razine rečenice do manjih sintagmatskih jedinica poput kolokacija.
Sadržaj
 1. Orientation, syllabus. What is semantics? Short historical overview. Semantics and other related disciplines.What is meaning? The nature of linguistic meaning. Types of meaning.
 2. Functions of language and their relation to meaning.Traditional terms in Semantics: Homonymy. Polysemy. Synonymy.
 3. Is Semantics a science?Contemporary approaches: the scientific approach to meaning. Methods and possible approaches.
 4. Methods of semantic analysis: Componential Analysis. Types of meaning relations.Triangles of meaning.Traditional and contemporary approaches to Componential Analysis.
 5. Semantically related lexemes: organization on the paradigmatic levelSemantic or lexical fieldsAntonymy
 6. REVISION. TEST 1.
 7. Hyperonyms and hyponymsTaxonomies
 8. Introduction to Cognitive SemanticsThe notion of prototype and its relevance for meaningCategorization
 9. Scenes and framesKnowledge of language and knowledge of the worldCategories: prototypes and schemas
 10. Traditional and contemporary approaches to metaphor and metonymy.
 11. Semantics and grammar.
 12. Semantics and pragmatics.Use of corpora in semantic research.
 13. Reserved for follow-up on any of the above topics.
 14. Reserved for follow-up on any of the above topics.
 15. FINAL REVISION. TEST 2.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati i definirati temeljne pojmove na kojima je zasnovana i kojima se bavi semantika.
 2. Studenti će moći razumjeti i objasniti složene značenjske pojavnosti koje su predmet semantičkih istraživanja.
 3. Studenti će moći razlikovati između tradicionalnih i suvremenih pristupa istraživanju značenja u jeziku.
 4. Studenti će moći usporediti i analizirati različite značenjske pojavnosti u jeziku.
 5. Studenti će moći iznositi vlastite zaključke o istraživanjima značenja u jeziku.
Metode podučavanja
4 sata predavanja
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Leech, G. N. (1978), Semantics. Penguin
 2. Lyons, J. (1981), Language and Linguistics. Cambridge University Press
 3. Palmer, F. R. (1976), Semantics – A New Outline. Cambridge University Press
Dopunska literatura
 1. Lyons, J. (1981), Language, Meaning, Context. Fontana
 2. Lyons, J. (1995), Linguistic Semantics, An Introduction, Cambridge University Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij