Simbolika i umjetnost u paleolitiku

Naziv
Simbolika i umjetnost u paleolitiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125074
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Stjecanje suvremenih spoznaja o pojavi simbolike, postanku jezika, prapočecima duhovnosti, pojavi i razvoju apstraktne i figurativne umjetnosti u paleolitiku, te vještina usmenog i pismenog prezentiranja rezultata i argumentiranog raspravljanja
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Kritika teorija o nastanku modernog ponašanja – kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 3. Arheološka evidencija Afrike – kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 4. Arheološka evidencija Bliskog istoka – kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 5. Problem kanibalizma na nalazištu Hušnjakovo u Krapini – kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 6. Usporedba ukopa neandertalaca i ranih modernih ljudi – kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 7. Najstarije glazbalo na nalazištu Divje babe I? – kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 8. Ukop novorođenčadi anatomski modernih ljudi u Kremsu - kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 9. Nedoumice oko radiometrijskog i relativnog datiranja špilje Chauvet – kratka izlaganja i rasprava zadane literature
 10. Usmena priopćenja uz Power Point - prezentacije studenata i rasprava
 11. Usmena priopćenja uz Power Point - prezentacije studenata i rasprava
 12. Usmena priopćenja uz Power Point - prezentacije studenata i rasprava
 13. Usmena priopćenja uz Power Point - prezentacije studenata i rasprava
 14. Usmena priopćenja uz Power Point - prezentacije studenata i rasprava
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Moći kritički interpretirati najnovije znanstvene usko specijalizirane tematike radove i sveobuhvatne sintezne radove
 2. Moći samostalno pripremiti i izvesti usmeno priopćenja s Power Point prezentacijom
 3. Moći napisati stručni rad koristeći se znanstvenom literaturom
 4. Moći argumentirano usmeno raspravljati i sučeljavati različita mišljenja
Metode podučavanja
Raspravljanje o određenoj problematici, usmena priopćenja uz slikovnu prezentaciju
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i konzultacije (20%), referat (40%) i pismeni seminarski rad (40%)

Obavezna literatura
 1. R. G. Bednarik A figurine from the African Acheulian. Current Anthropology 44(3), 2003.: 405-413.
 2. J. Clottes, D. D. Lewis-Williams The Shamans of Prehistory: Trance and magic in the painted caves. New York: 1988.
 3. F. d'Errico, P. Villa, A. C. Pinto Llona & R. Idarraga A Middle Paleolithic origin of music? Using cave-bear bone accumulations to assess the Divje Babe I bone "flute". Antiquity 72, 1998.: 65-79.
 4. F. d’Errico, C. Henshilwood, G. Lawson, M. Vanhaeren, A. M. Tillier, M. Soressi, F. Bresson, B. Maureille, A. Nowell, J. Lakarra, L. Backwell & M. Julien Archaeological evidence for the emergence of language, symbolism, and music – an alternative multidisciplinary perspective. Journal of World Prehistory 17(1), 2003.:1-70.
 5. E. Hovers, S. Ilani, O. Bar-Yosef & B. Vandermeersch An early case of color symbolism: ochre use by modern humans in Qafzeh cave. Current Anthropology 44(4), 2003.: 491-522.
 6. J. Riel-Salvatore & G. A. Clark Grave markers: Middle and early Upper Paleolithic burials and the use of chronotypology in contemporary paleolithic research. Current Anthropology 42(4), 2001.: 449-479.
 7. M. D. Russell Mortuary practices at the Krapina Neandertal Site. American Journal of Physical Anthropology 72, 1987.: 381-397.
 8. I. Turk, G. Bastiani, B. A. B. Blackwell & F. Z. Horusitzky Domnevna musterjenska piščal iz Divjih bab I: psevdoartefakt ali prava piščal ali kdo je naredil luknje. Arheološki vestnik 54, 2003.: 67 – 72.
Dopunska literatura
 1. M. D. Russell Bone breakage in the Krapina hominid collection. American Journal of Physical Anthropology 72, 1987.: 373-379.
 2. E. Trinkaus Cannibalism and burial at Krapina. Journal of Human Evolution 14, 1985.: 203-216.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij