Sintaksa ruskog jezika 1

Naziv
Sintaksa ruskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
66287
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Svladavanje sintaktičkih jedinica čime se postiže bolje snalaženje u tekstu, razumijevanje teksta i odnosa između pojedinih jedinica teksta. Usvajanje pravila za interpunkciju koje je bitno za razumijevanje teksta i pravilno pismeno izražavanje.
Sadržaj
 1. P: odnos sintakse i morfologije S: subjektni i predikatni skupovi, vježbe
 2. P: definicija sintaktičkih jedinica S: spojevi riječi, zavisni i nezavisni spojevi riječi, vježbe
 3. P: spojevi riječi, zavisni spojevi riječi, jednostavni i složeni spojevi riječi S: spojevi riječi, zavisni i nezavisni spojevi riječi, vježbe
 4. P: spojevi riječi prema glavnoj riječi S: sročnost, rekcija, vježbe
 5. P: nezavisni spojevi riječi S: rekcija, pridruživanje, vježbe
 6. P: sročnost, rekcija S: sve vrste spojeva riječi, vježbe
 7. P: rekcija, pridruživanje S: prvi kolokvij (spojevi riječi); interpunkcija, teorija
 8. P: osnovna sredstva izražavanja sintaktičkih odnosa (oblici riječi, veznici i prijedlozi) S: interpunkcija, teorija i rad na tekstu
 9. P: osnovna sredstva izražavanja sintaktičkih odnosa (intonacija, red riječi) S: interpunkcija, rad na tekstu
 10. P: tipovi rečenica prema različitim kriterijima; jesne i niječne rečenice S: interpunkcija, rad na tekstu
 11. P: izjavne, upitne, usklične i poticajne rečenice S: upravni i neupravni govor, teorija
 12. P: subjekt S: upravni i neupravni govor, rad na tekstu
 13. P: jednostavni glagolski predikat S: upravni i neupravni govor, rad na tekstu
 14. P: imenski predikat S: drugi kolokvij (interpunkcija, upravni i neupravni govor); subjekt, rad na tekstu
 15. P: višestrukosloženi predikat; složeni glagolski predikat S: subjekt, rad na tekstu

Ishodi učenja
 1. definirati skup riječi kao jednu od sintaktičkih jedinica
 2. navesti razliku između zavisnih i nezavisnih skupova riječi
 3. odrediti skupove riječi prema glavnoj riječi i odrediti tip skupa riječi
 4. pronaći u rečenici skupove riječi
 5. interpretirati pravila uključivanja pravopisnih znakova u ruski tekst
 6. navesti razliku između ruskih i hrvatskih pravila vezanih za uključivanje zareza u tekst
Metode podučavanja
P: Predavanje uključuje interakciju između nastavnice i studenata. Nastavni se materijal na dijelu nastavnih sati prezentira pomoću tehničkih pomagala, a na dijelu će se studentima davati uručci. S: Na seminaru se obrađuju vježbe iz Zbirke zadataka iz sintakse ruskoga jezika. Studenti se samostalno pripremaju za seminare
Metode ocjenjivanja
Ispit

Obavezna literatura
 1. Краткая русская грамматика под ред. Н.Ю.Шведовой и В.В. Лопатина, РАН, Институт русского языка, Москва, 2002 (стр. 392–707)
 2. Современный русский язык под ред. В.А. Белошапковой, Москва, 1997 (Раздел: Синтаксис)
 3. Barić i dr. Hrvatska gramatika , dio Sintaksa, Školska knjiga, Zagreb, 1997
 4. Katičić, Radoslav Sintaksa hrvatskoga književnog jezika (nacrt za gramatiku) , JAZU – Globus, Zagreb, 1986.
 5. Желька Финк Арсовски Сборник упражнений по синтаксису русского языка Zagreb, FF-press, 2013
Dopunska literatura
 1. Русская грамматика , том II , Синтаксис, Наука, Москва, 1980

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar