Sintaksa ruskog jezika 2

Naziv
Sintaksa ruskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
66306
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
P: Svladavanje sintaktičkih jedinica čime se postiže bolje snalaženje u tekstu, razumijevanje teksta i odnosa između pojedinih jedinica teksta. Usvajanje pravila za interpunkciju koje je bitno za razumijevanje teksta i pravilno pismeno izražavanje. S: U sklopu seminara uvježbava se sintaktičko gradivo obrađeno na predavanjima. Na materijalu namijenjenom praktičnom radu (ciljano sastavljene vježbe, tekstovi) utvrđuje se i provjerava znanje i razumijevanje sintaktičkih jedinica. Nakon toga studenti dobivaju zadatke koje obavljaju u okviru seminarskih radova, koji se čitaju i komentiraju na nastavi.
Sadržaj
 1. P: jednočlane rečenice (određeno-lične, neodređeno-lične, poopćeno-lične) S: predikat, rad na tekstu
 2. P: jednočlane rečenice (bezlične, infinitivne, nominativne), krnje rečenice S: predikat, rad na tekstu
 3. P: atribut S: jednočlane rečenice, rad na tekstu
 4. P: apozicija; objekt (bliži objekt) S: jednočlane rečenice, rad na tekstu; krnje rečenice, rad na tekstu
 5. P: objekt (dalji objekt), priložna oznaka S: prvi kolokvij (subjekt, predikat, tipovi jednočlanih rečenica, interpunkcija); atribut, rad na tekstu
 6. P: prvi kolokvij (subjekt, predikat, tipovi jednočlanih rečenica, interpunkcija); atribut, rad na tekstu S: atribut, rad na tekstu; apozicija, rad na tekstu
 7. P: umetnuti rečenični članovi; modalne konstrukcije, obraćanje S: objekt, rad na tekstu
 8. P: osnovna obilježja složene rečenice (u odnosu na jednostavnu) S: objekt, rad na tekstu; priložne oznake, rad na tekstu
 9. P: nezavisnosložene rečenice S: priložne oznake, rad na tekstu
 10. P: zavisnosložene rečenice (subjektne i objektne) S: modalne konstrukcije, obraćanje, rad na tekstu
 11. P: zavisnosložene rečenice (predikatne i atributne) S: drugi kolokvij (analiza rečenice: glavni i zavisni članovi, istovrsni i umetnuti rečenični članovi, interpunkcija); jednostavne i složene rečenice, rad na tekstu
 12. P: zavisnosložene rečenice (vremenske, mjesne, načinske) S: jednostavne i složene rečenice, rad na tekstu; nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, rad na tekstu
 13. P: zavisnosložene rečenice (količinske, uzročne, namjerne) S: zavisnosložene rečenice, rad na tekstu
 14. P: zavisnosložene rečenice (pogodbene, dopusne, posljedične) S: zavisnosložene rečenice, rad na tekstu
 15. P: ponavljanje, priprema za usmeni ispit S: treći kolokvij (nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, tipovi zavisnih rečenica, potpuna analiza rečenica, interpunkcija)

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna sredstva za izražavanje sintaktičkih odnosa
 2. odrediti tip jednočlanih i dvočlanih rečenica
 3. odrediti osnovne i sporedne članove rečenice
 4. odrediti tip nezavisnosloženih rečenica
 5. odrediti tip zavisnosloženih rečenica
 6. razumjeti rečenicu i analizirati je sa sintaktičkog aspekta
 7. odrediti funkciju pojedinih riječi i sklopova riječi u njoj
Metode podučavanja
P: Predavanje uključuje interakciju između nastavnice i studenata. Nastavni se materijal na dijelu nastavnih sati prezentira pomoću tehničkih pomagala, a na dijelu će se studentima davati uručci. S: Predavanje uključuje interakciju između nastavnice i studenata. Nastavni se materijal na dijelu nastavnih sati prezentira pomoću tehničkih pomagala, a na dijelu će se studentima davati uručci.
Metode ocjenjivanja
Ispit

Obavezna literatura
 1. Краткая русская грамматика под ред. Н.Ю.Шведовой и В.В. Лопатина, РАН, Институт русского языка, Москва, 2002 (стр. 392–707)
 2. Современный русский язык под ред. В.А. Белошапковой, Москва, 1997 (Раздел: Синтаксис)
 3. Barić i dr. Hrvatska gramatika , dio Sintaksa, Školska knjiga, Zagreb, 1997
 4. Katičić, Radoslav Sintaksa hrvatskoga književnog jezika (nacrt za gramatiku) , JAZU – Globus, Zagreb, 1986.
 5. Желька Финк Арсовски Сборник упражнений по синтаксису русского языка Zagreb, FF-press, 2013
Dopunska literatura
 1. Русская грамматика , том II , Синтаксис, Наука, Москва, 1980

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar