Sintaksa složenih struktura

Naziv
Sintaksa složenih struktura
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52527
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Nastavak osvješćivanja sintaktičke problematike iz prethodnoga semestra s posebnim obzirom na složene strukture (koordinirane, subordinirane i asindetske). Osim toga cilj je kolegija i ovladavanje osnovama suprasintakse odnosno sintakse teksta (diskursa).
Sadržaj
 1. Rečenice po sastavu: jednostavne (raščlanjene i neraščlanjene) i složene
 2. Tipologija jednočlanih (neraščlanjenih) rečenica
 3. Nezavisnosložene (koordinacija) i zavisnosložene rečenice (subordinacija)
 4. Asindetske i sindetske (složene) rečenice
 5. Sastavne, suprotne i rastavne rečenice
 6. Relativne rečenice
 7. Predikatne i subjektne rečenice
 8. Objektne rečenice
 9. Priložne rečenice I. (mjesne, vremenske, načinske i poredbene)
 10. Priložne rečenice II. (namjerne, uzročne, posljedične, uvjetne i dopusne)
 11. Atributne i apozitivne rečenice
 12. Osnovni, aktualizirani i automatizirani red riječi
 13. Ustrojstvo teksta I. (tipologija konektora)
 14. Ustrojstvo teksta II. (linearna i paralelna organizacija teksta)
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Osvijestiti ustrojstvo i tipove složenih struktura u hrvatskome jeziku.
 2. Upoznati se s nedoumicama u vezi s metodološkim pristupima proučavanju složenih sintaktičkih struktura uopće.
 3. Osposobiti se za analizu pojedinih tipova složenih struktura uključujući i analizu na razini teksta.
 4. Upoznati se s relevantnom literaturom.
 5. Napisati barem jedan seminarski rad na temu iz područja složenih struktura.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje znanja, usmena provjera, izlaganje na zadanu temu, ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Katičić, R. (1986, 1991) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: Globus i HAZU
 2. Josip Silić i Ivo Pranjković (2005, 2007) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga
 3. Ivo Pranjković (1993, 2002) Skladnja hrvatskoga jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 4. Josip Silić (1984) Od rečenice do teksta (Teoretsko-metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstba), Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
 5. Lada Badurina (2008) Između redaka. Studije o tekstu i diskursu, Zagreb – Rijeka : Hrvatska sveučilišna naklada i Izdavački centar Rijeka
Dopunska literatura
 1. Tomo Maretić (31963) Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb: Matica hrvatska
 2. Luka Vukojević (2008) Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 3. Miloš Kovačević (1998) Sintaksa složene rečenice u srpskom jeziku, Beograd: Raška škola
 4. Ismail Palić (2007) Sintaksa i semantika načina, Sarajevo: „Slovo“
 5. Mirna Velčić (1987) Uvod u lingvistiku teksta, Zagreb: Školska knjiga

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar