Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika

Naziv
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
51165
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
poznavanje sintaktičkog nazivlja i kategorija, osposobljenost za raščlambu rečeničnih struktura i pravilno korištenje
Sadržaj
 1. gramatika i gramatičke discipline
 2. predmet sintakse
 3. definiranje rečenice
 4. temeljne strukture njemačke i hrvatske rečenice u kontrastu
 5. dijelovi rečenice u kontrastu
 6. načelo napetosti
 7. rečenični okvir
 8. rečenični okvir
 9. izokvirivanje
 10. izokvirivanje
 11. gramatika zavisnosti i teorija valentnosti
 12. gramatika zavisnoti i teorija valentnosti
 13. sintaktički model valentnosti
 14. valencijski rečenični modeli u kontrastu
 15. sažetak i komentari

Ishodi učenja
 1. identificirati sintaktičke strukture u standardnom njemačkom jeziku u svjetlu tradicionalne gramatike i teorije valentnosti
 2. upotrijebiti sintaktički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
 3. opisati strukture valentnosti i prepoznati njihove karakteristike
 4. obarzložiti i primijeniti osnovnu sintaktičku aparaturu na konkretnim primjerima
Metode podučavanja
analiza gramatičkih i lingvističkih tekstova, analiza primjera, kontrastivna analiza
Metode ocjenjivanja
pisana provjera znanja tijekom semestra (kolokviji); studenti koji polože kolokvije oslobođeni su polaganja ispita, osim ako žele popraviti ocjenu; studenti koji su položili dva kolokvija pristupaju usmenom ispitu i polažu onaj dio kradiva na kojem nisu zadovoljili; studenti koji su položili jedan kolokvij odgovaraju cijelo gradivo na usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. Zrinjka Glovacki-Bernardi, Osnove njemačke gramatike, Zagreb, 2. izd. 2002.
 2. Wladimir Admoni, Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute, München, 1973.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar