Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije

Naziv
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124448
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predmet se bavi hrvatsko novovjekovnom socijalnom poviješću u njezinu regionalnom kontekstu. Prostor hrvatskih zemalja u tom je razdoblju razdijeljen među trima imperijima - Habsburškom Monarhijom, Mletačkom Republikom i Osmanskim Carstvom, a društvo segmentirano (plemstvo, građanstvo, seljaštvo, državni dužnosnici, vojnici). Predavanja su fokusirana na ulogu države u ranom novovjekovlju, pluralnost društva, dinamiku društvene propusnosti prema "gore" i prema "dolje", sukobe, društva tradicionalnoga tipa i njihov odnos prema "vanjskim" sustavima te marginalne društvene skupine. Pristup je primarno komparatistički te su u svakoj tematskoj jedinici obuhvaćena sva tri imperijalna konteksta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: što je socijalna historija?
 2. Društvene hijerarhije i pluralitet društva
 3. Društvene nejednakosti: stalež (plemići, seljaci, građani - patricijat, trgovci, cehovsko građanstvo, činovnici)
 4. Društvena propusnost i društveni uspon
 5. Moć države
 6. Imperijalni centri: plemstvo i život na dvoru
 7. Državni službenici: časnici i činovnici
 8. Država i socijalno discipliniranje
 9. Elite na "susretnim" mjestima
 10. Društvena struktura i gospodarska proizvodnja ("Ekonomija preživljavanja" & viškovi)
 11. Nasljedna prava i društveno raslojavanje
 12. Društveni sukobi i njihovi uzroci
 13. Seljačka društva na granici između sukoba i komunikacije
 14. Grad i selo u ranome novom vijeku
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Objasniti dinamiku promjena i ljudskih iskustava u kontekstu imperijalnih sustava na ličko-bosansko-dalmatinskoj tromeđi
 2. Generirati tražene odgovore na važna pitanja primjenom općih koncepata u komparativnoj perspektivi
 3. Analizirati političke, gospodarske, društvene i kulturne aspekte na habsburško-osmansko-mletačkom dodirnom prostoru
 4. Vrednovati imperijalne kontekste i društvenu segmentiranost prema unutarnjim i vanjskim kriterijima
 5. Održati izlaganje pred studentima, odabirući i koristeći odgovarajuće metode i načine prezentacije
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih tekstova, studentska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
Usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Haralambos, M. - Holborn, M., Sociologija. Teme i perspektive, Zagreb, 2002., str. 33-38, 588-594, 635-639.
 2. Inaldžik, H. Osmansko Carstvo. Klasično doba 13000-1600, Zagreb, 2002., str. 65-149.
 3. Procacci, G., Povijest Talijana, Zagreb, 1996., str. 65-179.
 4. Zoelner, E. - Schuessel, T., Povijest Austrije, Zagreb, 1997., str. 136-219.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij