Sociologija migracija

Naziv
Sociologija migracija
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51319
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Suvremene međunarodne migracije su sve više globalni društveno-prostorni fenomen koji utječe na brojne sociodemografske, ekonomske, etnokulturne, političke i ine preobrazbe u svijetu, te su kao takve bitna istraživačka tema i za domaću sociologiju. U okviru kolegija studenti se upoznaju s glavnim terminima, temama, teorijama te istraživačkim pravcima, metodama i pristupima iz šire shvaćenog interdisciplinarnog područja studija migracija, izbjeglištva, mobilnosti i transnacionalizma. Kroz predavanja studenti dobivaju teorijska znanja o povezanosti društvenih procesa s fenomenima migracije i mobilnosti, kao i uvide u povijesna, tradicionalna, ali i suvremena i recentna migracijska kretanja, pravce i trendove u globalnom, europskom i nacionalnom kontekstu. Predavanja i diskusije o tipologijama, periodizaciji, makrouzročnicima migracija i mobilnosti, te perspektivama istraživanja, nadopunjuju se konkretnim primjerima iz prakse u vidu seminarskih radova, prezentacije dokumentarnih video-materijala, gostujućeg predavanja, terenske nastave i studentske debate na odabranu temu. Važan fokus u kolegiju jest na prikazu i analizi proturječja i izazova suvremenih načina upravljanja migracijama u europskom kontekstu, kao i na razumijevanju i raščlambi suvremenih postmigracijskih procesa i izazova koje migracije donose suvremenim društvima. Uz to, kolegij obrađuje i aktualnu problematiku iseljavanja iz Hrvatske i njene posljedice, kao i teme transnacionalnih migrantskih i dijasporskih aktivnosti i mreža. Seminarski radovi će obuhvatiti teme poput prisilnih migracija, kriznih migracija, okolišnih migracija, internih migracija, feminizacije migracija, odnosa migracija i razvoja, migracijskih politika, integracijskih politika, i druge. Stoga je svrha seminara omogućiti dodatno produbljivanje teorijskih znanja i socioloških koncepata o migraciji i mobilnosti kroz obradu tradicionalnih ali i aktualnih empirijskih primjera globalnih i lokalnih migracijskih tokova i trendova, postmigracijskih procesa i fenomena, te drugih tema od posebnog interesa za razumijevanje kompleksnosti suvremenih društava i načina na koji ih migracije (pre)oblikuju.
Sadržaj
 1. Uvod u premet Sociologija migracija
 2. Pojam migracija (termini, koncepti, istraživački pristupi)
 3. Tipologije migracija i prostorne mobilnosti
 4. Periodizacija migracija (i pregled predmodernih migracija)
 5. Tokovi i modeli međunarodnih migracija u 19. i 20. st.
 6. Tematski film o tradicionalnim migracijama
 7. Europska migracijska politika: proturječja i izazovi
 8. Postmigracijski procesi i problematika integracije u društvima useljavanja
 9. Izbjegličke studije, raseljenost u svijetu i primjeri iz Hrvatske
 10. Terenska nastava
 11. Transnacionalizam, dijasporske i migrantske mreže
 12. Vanjske migracije iz Hrvatske, uzroci i posljedice iseljavanja
 13. Završna diskusija i ponavljanje gradiva

Ishodi učenja
 1. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta
 2. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 3. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 4. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji itd
 5. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 6. aktivno sudjelovati u timskom radu
 7. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme
 8. analički i kritički pristupiti rješavanju problema
 9. pretraživati elektroničke baze podataka i druge bibliografske izvore
 10. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 11. usporediti temeljne koncepte i kategorije pojedinih posebnih sociologija
 12. interpretirati temeljnu metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 13. navesti i opisati osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u sociologiji i društvenim znanostima
 14. interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 15. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 16. prepoznati vlastite kompetencije nužne za nastavak studija na višoj razini
Metode podučavanja
predavanja uz power-point prezentacije; - korištenje on-line baza podataka; - korištenje audio-vizualnog dokumantarnog materijala; - gledanje i rasprava filmova s multikulturalnom problematikom; - čitanje i razgovor o knjigama s multikulturalnom tematikom; - komentiranje događaja i vijesti s multikulturalnom tematikom; - seminari temeljem literature o multikulturalizmu i tematike o multikulturalizmu, u - pojedinim zemljama i globalno (svaki student obvezan je prezentirati seminarsku temu pred ostalim studentima); - rasprave o i povodom seminarskih tema;
Metode ocjenjivanja
- aktivnosti na seminaru i tijekom predavanja; - seminarske prezentacije; - reakcijski tekstovi - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Mesić, Milan (2002) Međunarodne migracije - tokovi i teorije. Zagreb: FF Press i Societas
 2. King, Russell; Black, Richard; Collyer, Michael; Fielding, Anthony and Skeldon, Ronald (2010). People on the Move: An Atlas of Human Migration. Berkeley, CA: University of California Press. (III. dio - str. 60-102.)
 3. Castles, Stephen; de Haas, Hein and Miller, Mark (2014). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (5th ed). New York: Palgrave Macmillan (poglavlja: 2, 3, 9, 10, 12, 13).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar