Sociologija rada i organizacije

Naziv
Sociologija rada i organizacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51320
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Pružiti znanja iz sociologije rada i sociologije organizacije kao disciplina koje se bave socijalnim kontekstom rada od individualne do oganizacijske i globalne razine. Upoznati studente s faktorima motivacije za rad i strukturnim determinantama organizacijskog ponašanja kao i važnim elementima interakcije organizacije i okoline. Usvojiti znanja o temeljnim aspektima sociologije rada i organizacija, povećati opće stručne kompetentnosti i razumijevanja odnosa čovjeka, rada i organizacija u društvu, što će im u profesionalnom smislu pridonijeti uspješnijoj afirmaciji na tržištu rada.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Ključni koncepti i definicija rada
 2. Rad u povijesnom kontekstu Zanimanje, profesija, posao i karijera
 3. Radna snaga i tržište rada. Fleksibilizacija tržišta rada. Nezaposlenost, podzaposlenost, „fleksigurnost“, prekarnost rada
 4. Individualno iskustvo rada, Motivacija za rad ; Diskriminacija i segregacija; Alijenacija i zadovoljstvo radom; Moć i kontrola na radnom mjestu
 5. Rad i društveni status; Profesionalni status i ugled, Faktori postizanja statusa; Sociologija profesija, Elementi profesija i karakteristike profesionalnog djelovanja
 6. Rod i rad, Fenimizacija zanimanja i profesija, Rad, brak i obitelj, Žene na tržištu radne snage, Ženska perspektiva rada
 7. Budućnost i transformacija rada
 8. Pojam organizacije i osnovni teorijski pristupi
 9. Klasične teorije organizacije F. Taylor, H. Fayol, H. Ford i fordizam
 10. Neoklasične teorije organizacijePristup međuljudskih odnosa
 11. Organizacija i okolina, ključni faktori okoline, procesi diferencijacije i segmentacije
 12. Organizacijska kultura, orgnizacijski identitet
 13. Korporativna organizacijska kultura
 14. Moć i sukobi u organizaciji. Tipovi konflikata, horizontalni i vertikalni konflikti, Industrijski odnosi, štrajk
 15. Globalizacija – transformacija rada i organizacije u kontekstu globalizacije

Ishodi učenja
 1. Koristiti stručnu terminologiju sociologije rada i organizacije u pisanju stručnih tekstova i diskusiji
 2. Prepoznati i definirati temeljne koncepte sociologije rada i organizacije i srodnih disciplina
 3. Usporediti različite teorijske perspektive s područja rada i organizacije
 4. Primijeniti različite sociološke koncepte u analizi fenomena vezanih uz rad i organizaciju
 5. Identificirati, opisati i analizirati probleme transformacije oblika i sadržaja rada u suvremenom društvu i posebno problem nezaposlenosti
 6. Interpretirati stručni i znanstveni tekst s područja sociologije rada i organizacije i srodnih disciplina
 7. Prepoznati i demonstrirati relevantnost sociološkog znanja (teorijskih i empirijskih istraživanja) za javne politike rada i zapošljavanja
Metode podučavanja
Predavanja uz power point prezentacije i projekcije filmova, usmena izlaganja studentskih seminara uz poticanje rasprava u seminaru i na predavanjima, Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje predavanja i seminara. Usmena prezentacija seminarskog rada. Kolokvij (pismeni) i pismeni ispit u obliku eseja, a usmeni ispit za one koji žele veću ocjenu. Konačna ocjena zbirni je rezultat ocjene seminarskog rada (20%), uspjeha na kolokviju (40%) i pismenog ispita (40%). Izlazak na ispit uvjetovan je položenim kolokvijem i održanim seminarom.

Obavezna literatura
 1. Castells, M. 2000. Uspon umreženog društva, sv. I:str. 99-356 (poglavlja 2, 3 i 4). Golden marketing, Zagreb
 2. Giddens, Anthony 2007. Sociologija. str. 344 – 418 (poglavlja 12 i 13) Nakladni zavod Globus, Zagreb
 3. Haralambos, M., Holborn, M. 2002, Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, str. 684-773 (poglavlje 10).
 4. Bahtijarević Šiber i sur., 1991., Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, str. 32-59, 200-271
 5. Županov, J., 1995. "Čistilište zvano tranzicija", Poslije potopa, Globus, Zagreb.str. 56-106
 6. Šporer, Ž. 1990. Sociologija profesija. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.Str. 7-65
 7. Hodson i Sullivan, 2011. "Satisfaction and Alienation". U: Hodson i Sullivan (ur.): The Social Organization of Work, International Edition. Str. 57-76
 8. Hodson i Sullivan, 2011. "Future of Work". U: Hodson i Sullivan (ur.): The Social Organization of Work, International Edition. Str. 417-436
 9. Hodson i Sullivan, 2011. "The World of the Large Corporation". U: Hodson i Sullivan (ur.): The Social Organization of Work, International Edition. Str. 359-383.
Dopunska literatura
 1. Franičević, V., Puljiz, V. 2009, Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti, Centar za demokraciju pravo Miko Tripalo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Beck, U., 2000, The Brave New World of Work, Polity Press, Cambridge
 3. Edvinsson, L., 2003, Korporacijska longituda, Differo, Zagreb
 4. Giarini, O. Liedtke, P.M. 2006, The Employment Dilemma and the Future of Work, Club of Rome, "Geneva Association", Geneva
 5. Hodson, R. , Sullivan, T. 1990, The Social Organization of Work, Wadsworth, Belmont, Ca
 6. Kaliterna Lipovčan, Lj., Dahl, S.-A. (Eds) 2002, Employment policies and welfare reform, Institut Pilar, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar