Sociologija spolnosti

Naziv
Sociologija spolnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36884
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s teorijama i istraživanjima u području ljudske spolnosti, te ih osposobiti za razumijevanje i analizu psihosocijalnih i sociokulturnih odrednica ljudske spolnosti, ali i pripadajućih društvenih kontroverzi.
Sadržaj
 1. 1. Predavanje: uvod u kolegij Upoznavanje s radom u kolegiju, studentskim obvezama i načinom polaganja ispita; definiranje ljudske seksualnosti i kratak uvod u društvena istraživanja u tom području
 2. 2. Predavanje: anatomsko fiziologijske osnove ljudske seksualnosti Ženska i muška spolna anatomija; bazična fiziologija seksualne reakcije; standardni model ljudske seksualne reakcije (Masters i Johnsonova) i njegova ograničenja (H. S. Kaplan, R. Basson i L. Tiefer)
 3. 3. Predavanje: endokrinologijska dimenzija ljudske seksualnosti Organizacijsko i aktivacijsko djelovanje spolnih hormona; spolni hormoni i seksualna motivacija; kemijska kastracija kao kontroverzni tretman seksualnih prijestupnika
 4. 4. Predavanje: evolucijski pristup ljudskoj seksualnosti Temeljne premise sociobiologije i evolucijske psihologije; spolno specifične reproduktivne strategije i izbor partnera; uloga skrivene ovulacije; evolucijski temelji zaljubljenosti, ljubavi i ljubomore
 5. 5. Predavanje: sinkonijski i dijakronijski pristup ljudskoj seksualnosti Kratka povijest seksualnosti na Zapadu; antropologijski pristup seksualnosti; seksualnost i kulturna ograničenja; pojam seksualne kulture
 6. 6. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti I. Psihosocijalni pristup – od Freuda do suvremenih teorija učenja
 7. 7. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti II. Sociokulturni pristup – teorija seksualnosti I. Reissa, teorija seksualnih skripti (Gagnon i Simon) i prinos M. Foucaulta
 8. 8. Predavanje: moderna povijest seksoloških istraživanja Autori s kraja XIX. stoljeća; njemačka seksologija od 1910. do 1934.; Alfred Kinsey; ključne istraživačke studije u posljednjih tridesetak godina
 9. 9. Predavanje: metodologija seksoloških istraživanja Specifični problemi i dosadašnja rješenja; etičke dileme i politički pritisci; pouzdanost i valjanost nalaza, problemi uzorkovanja specifičnih skupina; analiza nekih hrvatskih empirijskih studija
 10. 10. Predavanje: seksualna orijentacija Etiologija seksualne orijentacije; razvojna obilježja i dinamika; vrste seksualne orijentacije; teorijska objašnjenja homoseksualnosti; seksualne manjine i politička borba; homofobija; heteronormativnost i queer pristup; situacija u Hrvatskoj
 11. 11. Predavanje: transseksualnost/transrodnost Genetska i hormonalna etiologija transeksualnosti; proces tranzicije iz jednog spola u drugi; autoginefilija; transrodnost kao politički i kulturni pokret
 12. 12. Predavanje: pornografija, prostitucija i suvremeni kulturni ratovi Kratka povijest pornografije; definiranje opscenosti; pornografija i feminizam; istraživanja utjecaja pornografije; istraživanja fenomena prostitucije; tipovi prostitucije; dekriminalizacija i legalizacija; nizozemski i švedski model regulacije seksualnog rada
 13. 13. Predavanje: parafilije i pedofilija Etiologija parafilija; J. Moneyjev model narušenih ljubavnih mapa; pedofilija i njezine varijante; zakonsko-sudski i klinički aspekti pedofilije; pedofilija i moralna panika
 14. 14. Predavanje: seksualna edukacija Povijest seksualne edukacije; seksualna edukacija u školi: vrste programa; dosadašnje evaluacije; tzv. sustavna seksualna edukacija; situacija u Hrvatskoj
 15. 15. Predavanje: seksualno zdravlje i problemi (uvod u seksualno savjetovanje) Definiranje seksualnog zdravlja; poremećaji seksualnog zdravlja; pregled smetnji seksualnog zdravlja (prema DSM-IV); uzroci seksualnih smetnji Temelji savjetovanja u području seksualnog zdravlja; temeljne psihoterapeutske tehnike u pristupu seksualnim smetnjama; sociokulturne determinante određivanja ciljeva savjetovanje i seksualne terapije; suvremeni trend medikalizacije seksualnosti i pripadajući rizici (L. Tiefer)

Ishodi učenja
 1. Objasniti utjecaj kulturnih obrazaca i vrijednosti na ljudsku spolnost.
 2. Primijeniti analitičke metode društvenih znanosti na suvremene fenomene vezane uz ljudsku spolnost.
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, uporaba audio vizualnog materijala (video, DVD), grupne diskusije
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit; moguće je odgovarati usmeno na ocjenu više

Obavezna literatura
 1. Abramson, P., Pinkerton, S. O užitku razmišljanja o naravi ljudske spolnosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo, 1998.
 2. Evolucija i ljudsko ponašanje / I. Kardum. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2003. Str. 55 - 96.
 3. McNair, B. Striptiz kultura seksualnost, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004.
Dopunska literatura
 1. Štulhofer, A., Ajduković, D., Božičević, I. & K. Kufrin (2006.) HIV/AIDS i mladi - Hrvatska 2005. Zagreb: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.(Rukopis knjige je dostupan na: http://www.ffzg.hr/socio/astulhof/rad
 2. Masters, W., Johnson, V. i R. Kolodny (2006.) Ljudska seksualnost. Samobor: Slap; str. 24-43; 47-98; 240-319; 390-468; 679-705.
 3. Greene, B., Herek, G. Psihologija ženske i muške homoseksualnosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1999. Poglavlja 1, 8, 9 i 10.
 4. Tri članka: Bartolac, A. (2005.) Seksualni identitet i iskustvo osoba s cerebralnom paralizom. Revija za sociologiju 36 (3-4): 187-206. Štulhofer, A., V. Jureša, V. i M. Mamula (2000.) Problematični užici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescencij
 5. Foucault, M. (1994.) Znanje i moć. Zagreb: Globus /samo 1. dio: "Volja za znanjem" - do str. 111.).

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar