Sociologija znanja i znanosti

Naziv
Sociologija znanja i znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125562
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s različitim pristupima problemu znanja i spoznaje i potaknuti ih na promišljanje veze između različitih oblika znanja i društvenog konteksta u kojem znanje nastaje, institucionalizira se i prenosi na sljedeće generacije. U skladu s time, na nizu primjera pokazati će se kako su uspostava, prenošenje i održanje specifičnih obrazaca „znanja“ usko povezani s uspostavom i održanjem sistema kontrole u društvu. Proučavati će se socijalna uvjetovanost i oblikovanost svih tipova znanja, od ideologija do znanosti, s ciljem da se pokaže u kojoj su mjeri različiti tipovi znanja „društveni proizvod“, te na koje sve načine sudjeluju u konstrukciji, legitimaciji, održanju, ali i promjeni društvenog poretka i postojećih odnosa moći u društvu.
Sadržaj
 1. Ispitivanje i analiza širokog spektra pitanja koja se tiču dosega i granica sociokulturne uvjetovanosti znanja, društvene funkcije znanja i mjesta i uloge znanosti u suvremenom društvu.
 2. Klasična sociologija znanja i problem ideologije
 3. Socijalna determinacija znanja i sociajlani konstruktivizam
 4. Odnos znanja, moći i ideologije
 5. Društvena uvjetovanost sociologije i problemi njezinog disciplinarnog identiteta
 6. Klasična sociologija znanosti -- Merton i etos znanosit
 7. Tradicionalno shvaćanje znanosti
 8. Fenomen otkrića u znanosit
 9. Novi pristupi u sociologiji znanstvene spoznaje -- "strogi program", mikrosociološke studije znanosti,
 10. Problem objektivnosti i istine
 11. Sociološka rekonstrukcija znanosti
 12. Znanost kao ideolgija
 13. Feministička kritika znanosti
 14. Etički problemi znanosti
 15. Društvena odgovornost znanstvenika

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i kritički vrednovati temeljne teorijske pristupe i koncepte u sociologiji znanja i znanosti
 2. Razumjeti osobitost sociološkog pristupa problemima znanja i spoznaje
 3. Prepoznati i demonstrirati relevantnost sociološkog pristupa za formuliranje obrazovne i znanstvene politike
 4. Komunicirati ideje, probleme i spoznaje laičkoj i stručnoj javnosti
 5. Interpretirati relevantne spoznaje potrebne za donošenje zaključaka vezanih uz pitanja proizvodnje i primjene znanja u društvu
 6. Napisati kratki prikaz zadanje teme ili stručni rad
Metode podučavanja
Predavanje uz power-point prezentacije, izrada i izlaganje seminarskih radova, diskusije na seminarima
Metode ocjenjivanja
Redovito prisustvovanje nastavi Seminarske prezentacije i pisani rad na zadanu seminarsku temu Aktivno sudjelovanje u seminaru Kolokvij Završni pismeni rad ili usmeni ispit iz cijelog gradiva

Obavezna literatura
 1. Ben- David, J. (1986) Uloga znanstvenika u društvu, Školska knjiga: Zagreb
 2. Mannheim, K. (1987) Ideologija i utopija, Nolit: Beograd
 3. Marx, K. „Njemačka ideologija“ u Rani radovi (razni izdavači)
 4. Matić, D. (2013) Znanost kao kultura i društvena praksa, Jesenski & Turk: Zagreb
Dopunska literatura
 1. Merton, R. K. (1873) The Sociology of Science, The University of Chicago Press: Chicago and London.
 2. Polšek, D. (1995) Sociologija znanstvene spoznaje: Strogi program i Edinburška škola, HKD, Rijeka
 3. Ravetz, J. (1971) Scientific Knowledge and Its Social Problems, Transaction Publishers: New Brunswick and London
 4. Resnik, D. (1998) The Ethics of Science, Routledge: London and New York
 5. Rifkin, J. (1999) Biotehnološko stoljeće, Jesenski i Turk: Zagreb.
 6. Said, E. W. (1978,1995) Orientalism: Western Conception of the Orient, Polity Press: Cambridge and London
 7. Shapin, S. (1996) The Scientific Revolution, The University of Chicago Press: Chicago and London
 8. Bloor, D. (1976) Knowledge and Social Imagery, Routledge. London
 9. Bourdieu, P. (2014) Znanost o znanosti i refleksivnost, Jesenski i Turk: Zagreb
 10. Foucault, M. (1994) Znanje i moć, Globus: Zagreb.
 11. Gould, S: J. Čovjek po mjeri: kvocijent inteligencije i druge zablude, Jesenski i Turk: Zagreb
 12. Harding, S. & O?Barr, J. (ur.) Sex and Scientific Inquiry, The Chicago University Press: Chicago
 13. Khun, T. (1974) Struktura naučnih revolucija, Naprijed:Beograd
 14. Laudan, L. (1977) Progress and Its Problems, The University of California Press: Berkely

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij