Sport u kulturi Dalekog istoka

Naziv
Sport u kulturi Dalekog istoka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
134679
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe: tjelesna i zdravstvena kultura
30

Cilj
Jedan od glavnih ciljeva kolegija Sport u kulturi Dalekog istoka je upoznati studente/ice sa sportom kao fenomenom, odnosno s njegovom ulogom i važnošću u društvima i kulturama Dalekog istoka. Raznolikim sadržajima iz različitih struka ukazat će se na iznimnu važnost interdisciplinarnog pristupa sportu kao fenomenu, kao i specifičnim regionalnim sportskim praksama. Naglasak će biti stavljen na upoznavanje studenata sa tradicionalnim istočnjačkim konceptima borilačkih sustava ( kineskih – Yong chun (Wing Tzun), Taiji (Taijiquan) ; japanskih – nanbudo, aikido, judo, jujutsu; korejskih – taekwondo i sl.), također i joge kao sustavne i autentične indijske metode. Spomenute vještine pomno će se sagledati u kontekstu suvremenosti, s naglaskom na primjenu u svakodnevnom životu (bez obzira dob, spol, naobrazbu te kulturnu i vjersku pripadnost), kao i doprinosu na zdravlje subjekata. Kolegij također sadržava posebne upute u vezi specifičnih zdravstvenih tegoba. Različitost profila znanstvenika izvoditelja kolegija studentima će omogućiti stjecanje sveobuhvatne slike kultura Dalekog istoka, proširit će kulturne horizonte i otvoriti nove mogućnosti komunikacije i međuljudskih odnosa.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje nastavnika. Borilačke vještine u interkulturalnoj perspektivi.
 2. Joga u indijskoj filozofskoj tradiciji I. (indologija)
 3. Joga u indijskoj filozofskoj tradiciji II.
 4. Kineske borilačke vještine iz perspektive kineske kulture I. (sinologija)
 5. Kineske borilačke vještine iz perspektive kineske kulture II.
 6. Korejske borilačke vještine iz perspektive korejske kulture I. (KIF)
 7. Korejske borilačke vještine iz perspektive korejske kulture II..
 8. Povijesni razvoj japanskih borilačkih vještina
 9. Kulturološke osobitosti japanskih borilačkih vještina
 10. Borilačke vještine u kontekstu zen-filozofije
 11. Tijelo u borilačkim vještinama, tijelo u performativnim praksama
 12. Jezikoslovni aspekti nomenklature dalekoistočnih borilačkih vještina.
 13. Sport u dalekoistočnim kulturama
 14. OKT – Osnovne kineziološke transformacije
 15. Sve ponuđene kineziološke aktivnosti u Izvedbenom planu i programu nastavnih i izvannastavnih aktivnosti Samostalne katedre za kineziologiju na kolegiju Tjelesna i zdravstvena kultura: https://omega.ffzg.hr,http://tzk.ffzg.unizg.hr/

Ishodi učenja
 1. Prosuditi, usporediti i argumentirati: borilačke vještiname u interkulturalnoj perspektivi; borilačke vještine unutar filozofske tradicije i kulture; borilačke vještine u kontekstu kineziologije; povijesni razvoj istočnjačkih borilačkih sustava i vještina; ulogu tijela u borilačkim vještinama; jezik borilačkih sustava
 2. Prepoznati postojanje povezanosti kineziološke aktivnosti i kvalitete života u svim životnim stadijima.
 3. Pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti
 4. Razlikovati osnovne pojmove u kineziologiji
 5. Prepoznati sport kao fenomen u kontekstu Dalekog istoka
 6. Objasniti prijenos istočnjačkih borilačkih sustava i vještina u Europu
 7. Analizirati sport i njegove značajke (tjelesni, kognitivni, konativni, socijalni, emocionalni...) iz različitih aspekata
 8. Primijeniti sve relevantne činjenice u različitim svakodnevnim situacijama
 9. Integrirati znanje na matičnim studijskim grupama
Metode podučavanja
Teorijski i praktični dio izvodi se kroz 30 predavanja i 30 vježbi, bez seminara. PREDAVANJA: 1. izravno poučavanje (objašnjavanje cilja i motiviranje za učenje, obrada novog gradiva i/ili pokazivanje vještina, vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe, provjera razumijevanja, dodatno uvježbavanje i osiguravanje transfera) 2. poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom 3. rasprava 4. samostalno učenje (organiziranje udžbeničkih tekstova, kritičko mišljenje, pisanje slobodnih sastavaka, rješavanje problema, metakognitivne vještine) VJEŽBE: 1. metode prikazivanja motoričkog zadatka: metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda oponašanja i poistovjećivanja, metoda pokazivanja (demonstracije) 2. metode učenja: sintetička, analitička, kombinirana, situacijska, vizualizacijska – nemotorička metoda 3. metode uvježbavanja: a) metoda uvježbavanja (usvajanja) nepoznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardnoga izvođenja, metoda predvježbi, metoda ponavljanja poznatoga b) metoda uvježbavanja (usavršavanja) poznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardno-ponavljajućega izvođenja, metoda varijabilnoga izvođenja, metoda situacijskoga izvođenja 4. metode vježbanja: intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja 5. metode sigurnost: metoda sprječavanja ili prevencije, metoda čuvanja ili zaštite, metoda pomaganja ili asistencije 6. metode nadzora: metoda praćenja vježbanja, metoda usmjeravanja vježbanja, metoda zaustavljanja vježbanja 7. pomoćni postupci verbalne (brojanje, slogovanje, uzvikivanje) i neverbalne (pokazivanje (gestikulacija) rukama, pljeskanje, lupkanje, glazba, zviždanje) komunikacije 8. ostalo Odabrane metode rada koriste se po potrebi tijekom provedbe pojedinih kinezioloških aktivnosti.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i konzultacije. Praćenje sudjelovanja u nastavi i raspravama tijekom sata. Uspjeh na kolokviju i završnom ispitu. Ispiti su pismeni, a sastoje se od većeg broja kraćih (tzv. ID) pitanja i najmanje 2 eseja u kojima student/ica treba pokazati ukupnu usvojenost informacija dobivenih na kolegiju i stavljanje istih u određeni kontekst.

Obavezna literatura
 1. Scambler, G. (2005). Sport and Society: History. Power and Culture. (Sport i društvo: Historija, moć i kultura, Beograd: Clio 2007).
 2. Williams, B. (1987). Martial Arts of the Orient, London Hamlyn.
 3. Stepan, Charles A.(2003). Taekwondo : osnove, skokovi i lomljenja, samoobrana, Zagreb, Znanje.
 4. Payne, P. (1999). Borilačke vještine: duhovna dimenzija, Zagreb, Diorama
 5. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Maheśvarananda, P. M. (2000.) Sustav joga u svakodnevnom životu, Ibera Verlag, Beč.
Dopunska literatura
 1. Vivekānanda, S. (1992.) Vedānta: glas slobode, Naprijed, Zagreb,
 2. Silić, J. (2006). Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput. (75–96).
 3. Zagorac, I. (2008). ''The Body and Technology. A Contribution to the Bioethical Debate on Sport'', Synthesis philosophica 46 (2/2008), 283–295.
 4. Suzuki, Daisetz Teitaro (2007.) Zen i samuraji, Karlovac, Diorama
 5. Mraković, M. (1994). Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 6. Klavora, P. (2009). Introduction to kinesiology: a biophysical perspective. Toronto: Sport Books publisher.
 7. Ch’eng, M. (2007.) Tai chi chuan, Karlovac, Diorama
 8. Posebne tekstove na sat će donositi nastavnici za svaku od cjelina.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij