Didaktika

Naziv
Didaktika
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117639
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će se upoznati s predmetom (opće)didaktike i praktičnim pitanjima pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave iz didaktičke perspektive, steći elementarna umijeća u ophođenju s didaktičkim teorijama i/ili modelima i razviti bazične kompetencije glede (reflektiranog) planiranja, izvođenja i evaluacije nastave.
Sadržaj
 1. Arheologija poučavanja i učenja
 2. Temeljni didaktički pojmovi
 3. Podjela opće didaktike (teorijska, empirijska i pragmatička)
 4. Didaktika i kurikulum
 5. Nastava i didaktika
 6. Profesionalne kompetencije nastavnika
 7. Odnos stručnog i pedagoško-didaktičkog ili tematska i organizacijska artikulacija nastave
 8. Modeli artikulacije nastave
 9. Držanje i takt kao temeljna pedagoško-didaktička umijeća
 10. Refleksivna improvizacija (takt) u nastavi – vrhunsko nastavničko umijeće
 11. Didaktički modeli i/ili teorije
 12. Planiranje i izvođenje nastave
 13. Komunikacija u nastavi i komunikacija putem nastave
 14. Stres u radu nastavnika i načini njegovog prevladavanja
 15. Vrednovanje učenika i nastavnika

Ishodi učenja
 1. nabrojati različite definicije i teorije nastave
 2. razlikovati razne vrste nastave i njihovu strukturu
 3. navesti profesionalne kompetencije i umijeća nastavnika
 4. demonstrirati temeljne profesionalne kompetencije nastavnika
 5. navesti osnovna obilježja primjerenog držanja nastavnika i vrste i teorijska utemeljenja takta nastavnika u nastavi i u ophođenju s učenicima
 6. 6. analizirati ipokazati kakvo držanje i kakav takt se očekuje od nastavnika u različitim nastavnim situacijama
 7. odabrati teorijska shvaćanja i istraživanja o razumljivosti tekstova za nastavu
Metode podučavanja
predavanja, seminari, vježbanja, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
sumativna i formativna

Obavezna literatura
 1. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa. (11) Gudjons, H. (1994). Pedagogija. Temeljna znanja (poglavlje Didaktika), Zagreb: Educa. (26) Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita. (14) Terhart,E. (2001). Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja). Zagreb :Educa. (20) Neuweg, H.- G. (2008). Šutnja znalaca. Zagreb: Erudita. (10) Winkler, M. Commichau, A.(2008). Komunikacijsko-psihološka retorika (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita. Apel, H. J. (2003). Predavanje. Uvod u akademski oblik poučavanja (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita. (17) Langer, I. Schulz von Thun, F., Tausch, R. (2003). Kako se razumljivo izražavati. Kako tekstove i govor učiniti razumljivijim (odabrana poglavlja ). Zagreb: Erudita. (10) Lersch, R. (2005). Nastava kao čin uravnoteženja. Pedagogijska istraživanja, II (1), 85-100 (2) Palekčić, M. (2005). Utjecaj kvalitete nastave na postignuća učenika. Pedagogijska istraživanja, II (2), 209-233. (2) Palekčić, M. (2006). Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji adabira. Pedagogijska istraživanja, III (2), str.181-200. (2)
Dopunska literatura
 1. Hudson, B. & Meyer, M.A. (Eds.) (2011). Beyond fragmentation: Didactics, learning and teaching in Europe. Opladen: Budrich Gundem B.B., Hopmann, S. (eds.) (1998). Didaktik and / or Curriculum: an international dialogue. New York: Peter Lang Hattie, J. (2009): Visible learning: A Synthesis of 800+ metaanalyses on achievment. London: Routledge. Hattie, J. (2012):Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. London: Routledge. Helmke, Andreas (2014): Unterrichtsqualitäts und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts (5. Auflage) Seelze-Velber: Kallmeyer. Kyriacou, K. (1997). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa. Matte, W. (2007). Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak. Matte, W. (2007). Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak. Prange,K. (2005), Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije. Pedagogijska istraživanja, II (1), 49-58. Wiechmann , J. (2006). Zwölf Unterrichtsmethoden. Vielfalt für die Praxis. Weinheim: Beltz.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar