Srednjovjekovno seljaštvo

Naziv
Srednjovjekovno seljaštvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
124450
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Objašnjenje nastanka i razvoja društvenog sloja seljaštva u srednjem vijeku, komparativno na hrvatskom i europskim primjerima. Uočavanje zajedničkih obilježja, ali i različitosti hrvatskog i europskog seljaštva. Određivanje vremena i uvjeta za nastanak seljaštva kao relativno homogenog društvenog sloja.
Sadržaj
 1. Postanak i razvoj sloja srednjovjekovnog seljaštva. Drugotnost srednjovjekovnog sela. Temelji srednjovjekovnog seljaštva.
 2. Promjene na selu u razvijenom srednjem vijeku. Priroda i okoliš, krčenje i naseljavanje. Vrste novih naselja, područja novih naseljavanja, vrhunac kolonizacije, kriza u 14. st. Kolonizacija sela u istočnoj i srednjoj Europi.
 3. Promjene na selu od 11.-14. st. Seljačke kuće i imanje. Selo u obliku jezgre kao glavni tip sela razvijenog srednjeg vijeka. Uvođenje tropoljnog sustava. Kontinuiteti i diskontinuiteti naseljavanja pojedinih sela.
 4. Njemačka tzv. "duga kuća". Seoske farme. Razvoj unutrašnjosti kuća, ogrjevna tijela, sobe, odvod dima. Namještaj seoskih kuća. Seljačka odjeća, prehrana i rad 1000-1400.
 5. Prehrana seljaštva. Porast uporabe povrća i žitarica. Peći za kruh. Medovina, vino i pivo. Pogoršanje prehrane krajem srednjeg vijeka. Pojave gladi. Poljoprivredna oruđa, uporaba zemlje i razvoj poljoprivrede.
 6. Seljački rad i gospodarstvo u srednjem vijeku. Obiteljsko gospodarstvo. Uzgoj žitarica, vrtovi i vrtlarstvo. Stočarstvo i konzumacija mesa. Oblici uporabe zemlje. Siromaštvo kao općenita pojava na selu u srednjem vijeku.
 7. Socijalni modeli na selu 1000-1400. godine. Susjedstvo, seoska udruženja i seoske zajednice. Regionalne razlike u oblicima susjedskih odnosa. Pisani propisi i običaji na selu. Seoska obitelj i srodnički odnosi. Obiteljske strukture.
 8. Seoska obitelj u društvenom obliku "pune kuće". Uloga glave porodice. Brak na selu u srednjem vijeku. Uloga običajnog prava, pisanih zakona i crkvenih propisa u životu sela. Uloga žena u seoskim domaćinstvima i obiteljskom životu.
 9. Društveno raslojavanje seljačkoga stanovništva. Razlozi diferencijacije na selu. Stvaranje relativno jednoobraznog seljačkog staleža. Gospodarsko raslojavanje na selu. Odnosi na vlastelinstvu i pravo u razvijenom srednjem vijeku. Oblici ovisnosti seljaštva na vlastelinstvu.
 10. Seljačka sloboda i neovisne seljačke zajednice. Seljačke pobune i otpor u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Seljaci i poljoprivredna kriza kasnog srednjeg vijeka. Glad i kuga u 14. st. Pad cijene žita. Različite krizne strategije zemljišnih vlasnika na istoku i zapadu Europe krajem srednjeg vijeka, počeci procesa refeudalizacije.
 11. Susret starosjedilačkog i slavenskog seoskog elementa u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Hrvatsko slobodno seljašrvo. Hrvatska ranosrednjovjekovna seoska općina-stvaranje i proces raspada. Stvaranje vlastelinstava. Počeci vezivanja dijela seljaka za zemlju i njegovi oblici.
 12. Hrvatska seoska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Zemljoradnja na dalmatinskom selu do 15. stoljeća. Kmetstvo i težaštvo, sličnosti i razlike. Slavonska vlastelinstva za Arpadovića. Kolonizacija slavonskog sela.
 13. Gospodarska struktura na zemljoposjedima u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Slavonska vlastelinstva za Anžuvinaca. Težaština, tlaka, kmetska podavanja.
 14. Agrarni odnosi u kasnom srednjem vijeku u Hrvatskoj i Slavoniji. Promjene u vrstama, oblicima i iznosima feudalnih renti. Počeci specijalizacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Položaj seljaštva u hrvatskim zemljama na isteku srednjeg vijeka.
 15. Osmanska opasnost i migracije seljaštva. Urbari, popisi poreznih davanja i dr. Komparativni uvid u stanje seljaštva u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji na isteku srednjeg vijeka. Završna rekapitulacija kolegija, zaključci i ocjene o povijesti srednjovjekovnog seljaštva u Europi i Hrvatskoj, u komparativnoj perspektivi.

Ishodi učenja
 1. Omogućavanje primjene stečenog znanja na analizu daljnjeg povijesnog razvoja europskog i hrvatskog seljaštva.
 2. Viši stupanj osposobljenosti za razumijevanje ostalih sastavnica razvoja europskih i hrvatskih društava tijekom srednjeg i ranog novog vijeka.
 3. Uočavanje i razumijevanje prežitaka srednjovjekovnog seljačkog načina života i sustava vrijednosti u našoj suvremenosti.
Metode podučavanja
Frontalno predavanje, rad u grupama, izlaganje seminarskog rada, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (izrada kratke bibliografije na zadanu temu 10%, aktivnost na nastavi 20%, kratko izlaganje 20%) te na temelju ocjene iz testa znanja (50%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Werner Rösener, Peasants in the Middle Ages, Polity Press-Blackwell Publishers Ltd, Cambridge-Oxford 1996, str. 3-316.
 2. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, Školska knjiga, Zagreb 1997, str. 198-200, 212-213, 218, 410-411
 3. Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, FF press, Zagreb 2002, str. 5-25, 51-53.
 4. Tomislav Raukar, Dalmatinski grad i selo u kasnom srednjem vijeku, Jugoslovenski istorijski časopis 1-2, 1974, str. 41-50.
 5. Josip Adamček, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća, JAZU-Sveučilište u Zagrebu-Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest-Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1980, str. 51-161, 190-225.
Dopunska literatura
 1. András Kubinyi, "Bäuerlicher Alltag im spätmittelalterlichen Ungarn" u: König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn, Verlag Tibor Schäfer, Herne 1999, str. 265-289.
 2. Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feudalizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2007.
 3. Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook1j.html#Rural%20Life

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar