Suvremena španjolska sintaksa 2

Naziv
Suvremena španjolska sintaksa 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95343
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati s funkcijama riječi u rečenici, vrstama rečenica, te će moći analizirati rečenice. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvod – vrste riječi u rečenici, subjekt i predikat, sintaktičke i semantičke funkcije
 2. Sintagma, vrste sintagmi
 3. Rečenične dopune, sintaktičke strategije, transformacije, slaganje, red riječi
 4. Koordinacija i subordinacija - uvod, rekurzivnost, sintaktičke funkcije, vrste glagola
 5. Koordinacija: vrste rečenica, veznici, glagolska vremena i načini
 6. Složena rečenica – uvod
 7. Kolokvij 1
 8. Složena rečenica – zavisna rečenica: subordinadas sustantivas
 9. Složena rečenica – zavisna rečenica: subordinadas adjetivas
 10. Složena rečenica – zavisna rečenica: subordinadas comparativas y consecutivas
 11. Složena rečenica – zavisna rečenica: subordinadas comparativas y consecutivas
 12. Kondicionalne i koncesivne strukture
 13. Složena rečenica – ponavljanje i vježbe
 14. Kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. Kategorizirati osnovne sintaktičke pojmove.
 2. Sintaktički analizirati rečenice u španjolskome jeziku.
 3. Sortirati vrste rečenica u španjolskome jeziku – zavisne i nezavisne.
 4. Samostalno zaključivati na temelju lingvističke literature.
 5. Povezati teorijsko znanje s analizom rečenice.
 6. Integrirati naučene sintaktičke strukture u govoru i pismu.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje Samostalno učenje Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 30% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 70% ukupne ocjene kolegija. Sustav ocjenjivanja Postotak Ocjena < 60 % Nedovoljan (1) 61 – 69 % Dovoljan (2) 70 – 79 % Dobar (3) 80 – 89 % Vrlo dobar (4) 90 – 100% Izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. ALARCOS LLORACH, Emilio, 1994, Gramática de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid
 2. CAMPOS, Héctor, 1993., De la oración simple a la oración compuesta, Georgtown Universitiy Press, Washington D.C.
 3. Hualde, José Ignacio, Olarrea, Antxon, Escobar Anna María, Travis, Catherine E. Travis, 2009. Intoducción a la lingüística hispánica, Cambridge University Press
Dopunska literatura
 1. RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa
 2. Gili Gaya, Samuel.1973. Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Bibliograf, VOX.
 3. Gómez Torrego L. (2003): Análisis sintáctico: teoría y práctica. Ediciones SM, Madrid.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar