Suvremeni njemački jezik II

Naziv
Suvremeni njemački jezik II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
95351
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razvijanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Težište je na morfološkoj i sintaktičkoj ispravnosti u sklopu standardnoga njemačkog jezika.
Sadržaj
 1. Studium und Weiterbildung:
 2. rekcija glagola
 3. infinitni glagolski oblici
 4. Arbeit und Beruf:
 5. glagolska vremena
 6. rodovi i načini
 7. usmena i pismena obrada autentičnih tekstova s njemačkoga govornog područja
 8. totalno razumijevanje teksta, prepričavanje, raščlanjivanje i sažimanje jednostavnijih i dužih tekstova (do 2 stranice)
 9. prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik
 10. unapređivanje tehnika samostalnog rada (služenje jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, leksikonima i enciklopedijama i sekundarnom literaturom)
 11. priprema i držanje referata (grupno ili individualno, izrada uručaka)
 12. proširivanje vokabulara na zadane teme
 13. diskusija o određenoj temi
 14. ponavljanje

Ishodi učenja
 1. razumjeti zahtjevnije, dulje tekstove i implicitna značenja
 2. spontano se sporazumijevati, bez zastajkivanja i traženja riječi
 3. izražavati se jasno i opširno o određenim temama (obrađenim na nastavi)
 4. izražavati stajalište o aktualnim temama, uz navođenje pozitivnih i negativnih aspekata
 5. prevesti bez teškoća složenije rečenice s njemačkog jezika
 6. tematski raščlaniti i sažeti dulji njemački tekst
 7. tvoriti bez greške sve glagolske oblike i ispravno koristiti glagolska vremena
 8. objasniti razlike i ispravno koristiti glagolske načine
 9. koristiti konjunktiv u neupravnom govoru i izricati zapovjedni način
 10. pretvarati kompleksne nominalne konstrukcije u verbalne i obratno
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru, frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Dva pismena rada, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje suvremenoga beletrističkog djela s njemačkoga govornog područja, stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku, uredno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Willkop, Wiemer, Müller-Küppers, Eggers, Zöllner, Auf neuen Wegen, Hueber 2003.
 2. Crnko Gmaz, Skender Libhard, Strmečki Marković, Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten, FF press 2008.
 3. Duden Deutsches Universalwörterbuch ili Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag (neue Rechtschreibung).
 4. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 5. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001.
 6. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000.
Dopunska literatura
 1. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.
 2. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 3. semestar