Suvremeni njemački jezik III

Naziv
Suvremeni njemački jezik III
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95352
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Primjena kontrastivne metode radi utvrđivanja morfološke, sintaktičke i semantičke kompetencije.
Sadržaj
 1. ponavljanje leksičkih i gramatičkih sadržaja
 2. usmeno i pismeno obrađivanje tekstova s područja zdravlja, kulture, umjetnosti
 3. totalno razumijevanje teksta
 4. raščlanjivanje i sažimanje složenijih i dužih tekstova
 5. analitički prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik
 6. uvođenje u tehnike pismenog prevođenja na njemački jezik
 7. uvježbavanje tehnika usmenog i pismenog argumentiranja
 8. diskusija na zadanu temu
 9. pripremanje i držanje referata
 10. stalno proširivanje vokabulara na zadane teme
 11. usvajanje i uvježbavanje gramatičkih sadržaja (modalni glagoli, glagolske perifraze)
 12. usvajanje i uvježbavanje gramatičkih sadržaja (povratni glagoli, glagoli s odvojivim i neodvojivim prefiksom)
 13. usvajanje i uvježbavanje gramatičkih sadržaja (zamjenica es)
 14. ponavljanje gramatičkih sadržaja
 15. cjelovito ponavljanje

Ishodi učenja
 1. razumjeti složeni pisani i usmeni tekst na temu zdravlje, kultura, umjetnost
 2. raščlaniti pisani i usmeni tekst na temu zdravlje, kultura, umjetnost
 3. pismeno i usmeno sažeti pisani i usmeni tekst na temu zdravlje, kultura, umjetnost
 4. voditi razgovor na temu zdravlje, kultura, umjetnost
 5. usmeno i pismeno razvijati argumentacijski lanac na zadane teme
 6. prevesti složene dijelove teksta na zadane teme s njemačkog na hrvatski
 7. prevesti na njemački jednostavne rečenice na zadane teme
 8. održati referat i izraditi uručak na zadane teme
 9. aktivno uporabiti modalne glagole, glagolske perifraze, glagole s odvojivim i neodvojivim prefiksom i zamjenicu es
 10. aktivno objasniti sintaktičku funkciju i semantičku vrijednost modalnih glagola, glagolskih perifraza, glagola s odvojivim i neodvojivim prefiksom te zamjenice es
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje dvaju pismenih radova, jednog referata, usmenog prijevoda suvremenoga beletrističkog djela s njemačkoga govornog područja - stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku -pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. Willkop, Wiemer, Müller-Küppers, Eggers, Zöllner, Auf neuen Wegen, Hueber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt.
 5. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt.
 6. Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe – was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010.
 7. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 8. Crnko Gmaz, Skender Libhard, Strmečki Marković, Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten, FF press, 2008.
Dopunska literatura
 1. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar