Sveučilišno knjižničarstvo

Naziv
Sveučilišno knjižničarstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
118073
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati ulogu i zadaće knjižnica u sustavu visoke naobrazbe te promjene i izazove suvremenog sveučilišnog knjižničarstva.
Sadržaj
 1. Sveučilišne knjižnice spram ostalih vrsta knjižnica.
 2. Ustrojstvo knjižnica u sustavu visoke naobrazbe: različitost zadaća i načini povezivanja. Posebnosti upravljanja sveučilišnim knjižnicama.
 3. Američko i europsko sveučilišno knjižničarstvo.
 4. Knjižnice u hrvatskom sustavu visoke naobrazbe.
 5. Odnos sveučilišnih knjižnica spram visoke naobrazbe i znanstvene komunikacije.
 6. Organizacija i povijest sveučilišnih knjižnica.
 7. Izazovi: nove informacijske tehnologije, nove službe i usluge, načelo pristupa spram načela posjedovanja, konzorciji, izobrazba korisnika.
 8. Autorskopravna pitanja nabave građe. Licenciranje za visokoškolske knjižnice. Otvoreni pristup.
 9. Repozitoriji kao dio visokoškolskih knjižnica. Visokoškolske knjižnice kao nakladnici.
 10. Korištenje autorskih djela u nastavi, znanstvenom i stručnom radu. Plagiranje.
 11. Posjet visokoškolskoj knjižnici
 12. Posjet visokoškolskoj knjižnici.
 13. Posjet visokoškolskoj knjižnici.
 14. Status knjižničara i knjižnica.
 15. Posjet visokoškolskoj knjižnici i ponavljanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati ulogu i zadaće knjižnica u sustavu visoke naobrazbe te promjene i izazove suvremenog sveučilišnog knjižničarstva.
Metode podučavanja
frontalna nastava seminarski rad posjet knjižnicama posjet stručnim skupovima na temu kolegija
Metode ocjenjivanja
pisani ispit i seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Akeroyd, J. Budućnost visokoškolskih knjižnica. // 4. i 5. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama : zbornik radova. Zagreb : HKD, 2007. Str. 8-11.
 2. Blin, F. Academic libraries. // Global library and information science: a textbook for students and educators / edited by Ismail Abdullahi. München : K. G. Saur, 2009. Str. 329-342.
 3. Brophy, P. The academic library. London : Facet Publishing, 2000
 4. Hayes, R. M. Strategic management for academic libraries: a handbook. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1993.
 5. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. Str. 121-124, 150-154, 160-162.
 6. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Str. 47-72, 131-134. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/
 7. Hebrang Grgić, I.; Živković, D. Core competencies for academic reference librarians in Croatia. // Qualitative and quantitative methods in libraries : electronic journal (QQML) 3(2012), str. 247-256. Dostupno na: http://www.qqml.net/papers/December_2012_Issue/3QQML_Journal_2012_Hebrang_Grgic-Zivkovich_3_247-256.pdf
 8. Mihalić, M. Mjere li samo pokazatelji uspješnosti vrijednost knjižnica? Prema vrednovanju društvenih ciljeva organizacija u kulturi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,1(2012). Dostupno na: www.hkdrustvo.hr/datoteke/1379/vbh/God.55(2012),br.1
 9. Mrežne stranice većih visokoškolskih knjižnica.
 10. Petrak, J.; Aparac-Jelušić, T. Knjižnice na hrvatskim sveučilištima : tradicija i promjene. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48,1(2005), 13-30.
 11. Petrak, J. Pristup medicinskim informacijama : važnost sustavne poduke. // 4. i 5. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama : zbornik radova. Zagreb : HKD, 2007. Str. 57-64.
 12. Petrić, T. Mrežne stranice sveučilišnih knjižnica: knjižničarske usluge i strukovna etika. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1/2(2013), str. 193-221. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9429
 13. Živković, D. Matija Smodek. Lokve : "Benja", 2001.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij