Školska praksa i Praktikum s metodičarom

Naziv
Školska praksa i Praktikum s metodičarom
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117568
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Osposobiti studente za primjenu stečenih teorijskih znanja u nastavnoj praksi: analizirati nastavni proces (sve čimbenike toga procesa), samostalno planirati i izvoditi nastavu. Razvijanje pojedinih sastavnica kompetencije nastavnika stranog jezika. Razvijanje samostalnosti, kritičnosti i kreativnosti kao bitnih karakteristika dobrog nastavnika. Razvijanje profesionalne odgovornosti.
Sadržaj
 1. Pripremanje studenata za školsku praksu u gimnazijama, organizacija prakse, upute za pohađanje hospitacija, za razgovore s mentorom, za promatranje nastave, za bilježenje opažanja, za strukturiranje dnevnika hospitacija ili portfolija.
 2. Praćenje hospitacija u gimnazijama: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi, komentiraju, savjetovanje studenata.
 3. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi i komentiraju svoje prvo održavanje „mini-nastave“. Savjetovanje studenata kako obraditi gradivo koje im je zadano za mini-nastavu.
 4. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o napredovanju svoje prakse, o poteškoćama i uspjesima, dobivaju savjete i ideje za koncipiranje punih satova.
 5. Izvještaji mentora o radu studenata na praksi u gimnazijama.
 6. Analiza školske prakse, strukturirano, prema natuknicama: posredovanje izgovora, gramatike, itd. Rad na razvijanju komunikacijskih vještina kod učenika. Upotreba materinskog jezika.
 7. Analiza školske prakse: postupanje nastavnika pri pogreškama učenika. Ocjenjivanje učenika.
 8. Refleksivna analiza hospitacija i vlastite nastave (analiza društvenog i školskog okruženja, učeničkih skupina, strano-jezične politike). Usporedba rada na općim gimnazijama s nastavom i učenicima na jezičnim gimnazijama.
 9. Učiteljske vještine: neverbalno ponašanje, verbalno ponašanje (govor nastavnika), ophođenje, interakcija s učenicima.
 10. Rad s učenicima s posebnim potrebama.
 11. Vrednovanje i ocjenjivanje usmenih odgovora.
 12. Vrednovanje i ocjenjivanje pisanih uradaka učenika.
 13. Iz povijesti nastave stranih jezika.
 14. Prikaz jedne stručne knjige po vlastitom izboru studenta.
 15. Prikaz jednog stručnog časopisa po vlastitom izboru studenta.

Ishodi učenja
 1. Samostalno planirati nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika
 2. Organizirati oblike učenja u nastavi u skladu sa suvremenim zahtjevima za interaktivnošću i poticanjem samostalnosti kod učenika
 3. Procijeniti prikladnost nastavnih materijala i samostalno koncipirati vlastite
 4. Primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
 5. Svrsishodno se služiti medijima, uključivo i digitalnima
 6. Kritički analizirati vlastitu i tuđu nastavu i pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama
 7. Napisati zapisnik i plan nastave u tabličnom obliku, prema određenim didaktičkim kategorijama
 8. Planirati i kritički analizirati nastavu prema suvremenim didaktičkim teorijama
Metode podučavanja
Hospitacije: promatranje nastave, održavanje skraćene nastave i cijelih satova, zapisnik nastave, bilježenje opažanja, koncipiranje dnevnika hospitacija, planiranje nastave po zadanim kategorijama, savjetovanje i diskusija s mentorom i grupom; diskusija, analiza, individualni i grupni rad, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata na praksi i izvođenje ocjene iz cjelokupnog rada (redovitost i točnost, pripremljenost za nastavu, savjesnost, temeljitost, kreativnost, primjerenost rada s učenicima i ophođenja s njima, i sl.). Ocjena iz usmenog i/ili pisanog seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 2. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
Dopunska literatura
 1. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 2. Heidemann, Rudolf: Körpersprache im Unterricht. Quelle & Meyer, 2003, 7. izd.
 3. Glaboniat et al. (2005): Profile deutsch. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, Kommunikative Mittel, Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Langenscheidt
 4. Weigmann, Jürgen (1992): Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber.
 5. Ziebell, B./Schmidjell, A. (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Berlin itd.: Langenscheidt, Goethe-Institut.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij