Školski i razredni management

Naziv
Školski i razredni management
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117647
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Na osnovi temeljnih spoznaja o pedagoškom menadžmentu razvijati vještine vođenja i upravljanja različitim pedagoškim procesima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Upoznati brojne instrumente praćenja i njihovo korištenje. Simulirati različite stilove vođenja i upravljanja, posebno upravljanja ljudskim potencijalima. Egzemplarno uvesti studente u različite smjerove i razine upravljanja, rukovođenja i vođenja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – upoznavanje s obvezama i strukturom kolegija Uvodni seminar – upoznavanje sa načinima rada i podjela seminarskih obveza
 2. Pedagoški menadžment (pojam, definicija, sadržaj. Povijesni razvoj.). Temeljni pojmovi menadžmenta u odgoju i obrazovanju (upravljanje, rukovođenje, vođenje)
 3. Primjena, funkcija i osobina pedagoškog menadžmenta na području odgoja i obrazovanja. Razine pedagoškog menadžmenta.Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
 4. Podsustavi pedagoškog menadžmenta – upravljanje, rukovođenje i vođenje. Komparativni prikaz upravljanja školstvom u europskim zemljama
 5. Menadžment školskog sustava. Podsustavi školskog sustava. Ravnatelj kao nositelj rukovodne funkcije u školi
 6. Pretpostavke strateškog planiranja i menadžmenta u školskom sustavu. Motiviranje u funkciji rukovođenja školom- motiviranje za rad i strategije motiviranja
 7. Temeljne odrednice menadžmenta (suvremeni trendovi u pedagoškom menadžmentu). Razredni menadžment – vođenje odgojno-obrazovnog procesa.
 8. Školski menadžment - novo stručno područje. (odnos teorije i prakse menadžmenta u obrazovanju). Odrednice vođenja razreda (iz perspektive razrednika)
 9. Utjecaj pedagoškog menadžmenta na odgoj i obrazovanje (organizacijski menadžment). Škola kao organizacija – zajednica koja uči
 10. Menadžment ljudskih potencijala, menadžment razina; ciljevi, dugoročno planiranje i organizacija, kontrola operativnih postupaka i programi potpore ciljevima, interpretacija ciljeva, strategijski menadžment i menadžment funkcija. Proces komunikacije i međuljudski odnosi u školi
 11. Posebnosti rukovođenja i vođenja u odgojno - obrazovnim institucijama (komunikacijski aspekt menadžmenta). Reflektirajući školski menadžment (nereflektirajuća i reflektirajuća zbornica; reflektirajući učitelj kao tajna uspješne škole)
 12. Teorije menadžmenta. Timski rad u školi – pripadnost, suradnja, odnosi, prilagodljivost i doživljaj tima
 13. Biti uspješan menadžer. Odlučivanje u menadžmentu. Završna evaluacija rada u nastavi seminara
 14. Strategija kao veza između sadašnjosti i budućnosti (strateški plan, analiza-vizija, strategija - ponašanje u realizaciji strateškog plana).
 15. Završni ispit

Ishodi učenja
 1. Definirati i interpretirati temeljne spoznaje o pedagoškom menadžmentu.
 2. Objasniti strukturu školskog i razrednog menadžmenta
 3. Objasniti podsustave pedagoškog menadžmenta: upravljanje, rukovođenje i vođenje
 4. Opisati različite smjerove i razine upravljanja, rukovođenja i vođenja
 5. Objasniti vještine rukovođenja različitim pedagoškim procesima u odgojno-obrazovnim ustanovama
 6. Interpretirati pretpostavke strateškog planiranja i menadžmenta u suvremenoj školi
 7. Objasniti posebnosti rukovođenja i vođenja u odgojno-obrazovnim institucijama (komunikacijski aspekt menadžmenta)
 8. Opisati ljudski potencijal, menadžment razina; ciljevi, dugoročno planiranje i organizacija, kontrola operativnih postupaka i programi potpore ciljevima, interpretacija ciljeva, strategijski menadžment i menadžment funkcija
 9. Objasniti strategiju kao vezu između sadašnjosti i budućnosti (strateški plan, analiza-vizija i misija, strategija - ponašanje u realizaciji strateškog plana)
Metode podučavanja
predavanja, seminari,
Metode ocjenjivanja
formativno i sumativno

Obavezna literatura
 1. Staničić, S. (2006), Menadžment u obrazovanju. Rijeka, vlastita naklada.
 2. Jurić, V. (2004), Pedagoški menadžment – refleksija opće ideje o upravljanju. Zagreb, Pedagogijska istraživanja, vol. 1 (1), 137-147.
 3. Silov, M. (2001), Suvremeno upravljanje i rukovođenje u školskom sustavu. Velika Gorica:Persona.
 4. Weihrich, H., Koontz, H. (1998), Menadžment (deseto izdanje). Zagreb: MATE d.o.o.
 5. Bahtijarević-Šiber, F. (1999), Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing.
Dopunska literatura
 1. Armstrong, M. (2001.), Kompletna menadžerska znanja. Zagreb: M.E.P. Consult.
 2. Brajša, P. (1993), Menedžerska komunikologija. Društvo za razvoj informacijske pismenosti, Varaždin.
 3. Sikavica, P. i Bahtijević-Šiber, F. (2004.): Menadžment. Zagreb: Masmedia.
 4. Srića, V. (1994), Inventivni menedžer. Croman & M.E.P. Zagreb: Consult.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar