Španjolski jezik 2

Naziv
Španjolski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
95324
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina (razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini A2 s elementima B1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Ponavljanje i sistematizacija obrađenog gradiva u kolegiju Španjolski jezik 1 s naglaskom na uporabi svih glagolskih vremena indikativa
 2. 2. tjedan: Tvorba i uporaba prezenta konjunktiva; gramatički zadaci; izražavanje želje, obveze, davanje savjeta, izricanje zabrane; usvajanje leksika vezanog za posjet liječniku, dijelove tijela, zdravlje kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura
 3. 3. tjedan: Imperativ (potvrdni i niječni) usvajanje leksika vezanog za traženje i davanje uputa, naručivanje u restoranu; vježbe usmenog i pismenog izražavanja
 4. 4. tjedan: Neodređeni pridjevi i zamjenice, gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura; Čitanje i obrada kratke priče.
 5. 5. tjedan: Tvorba i uporaba konjunktiva perfekta gramatički zadaci; izražavanje mišljenja o određenim okolnostima i događajima; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura. Prva provjera znanja.
 6. 6. tjedan: Odnosne zamjenice; gramatički zadaci; diktat; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Čitanje i obrada kratkih novinskih članaka.
 7. 7. tjedan: Upitni pridjevi i zamjenice (sistematizacija) gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za različite ankete, kvizove kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura.
 8. 8. tjedan: Tvorba i uporaba konjunktiva imperfekta i pluskvamperfekta gramatički zadaci; izražavanje vjerojatnosti, mogućnosti i pretpostavki kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 9. 9. tjedan: Glagoli SER i ESTAR (sistematizacija i specifičnosti u uporabi), gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za opis osoba (fizički i karakterni opis), te opis krajolika i prostora kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura.
 10. 10. tjedan: Nepromjenjive vrste riječi; prilog; tvorba i uporaba deminutiva i augmentativa; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Druga provjera znanja.
 11. 11. tjedan: Prijedlozi s posebnom sistematizacijom uporabe prijedloga a, en, de, con, pori para; gramatički zadaci; ponavljanje usvojenog leksika kroz kraće novinske napise; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura.
 12. 12. tjedan: Upravni i neupravni govor; prepričavanje događaja, razgovora i kratkih priča. Kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 13. 13. tjedan: Veznici i uzvici gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura. Čitanje i obrada kratke priče (samostalni rad)
 14. 14. tjedan: Morfološka analiza. Sistematizacija obrađenih morfo-sintaktičkih struktura, diktat; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 15. 15. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Treća provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 2. Student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji.
 3. Student će moći primijeniti lingvističku metodologiju i terminologiju u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika.
 4. Student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija.
 5. Student će moći adekvatno koristiti izvore informacija u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 6. Student će biti kadar sudjelovati u akademskoj komunikaciji na stranom (španjolskom) jeziku, a u području u kojem se obrazovao.
 7. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja.
 8. Student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik.
 9. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 10. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
Metode podučavanja
Vježbe i predavanja, multimedija i mreža, izlaganja, samostalni rad i rad u grupi.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi; obrada tekstova; tjedni domaći zadaci; periodične provjere znanja (3 u semestru); pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Alica Knezović: Morfosintaxis de la lengua espanola, FF-press, Zagreb, 2010.
 2. Vojmir Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 3. R. Sarmiento, A. Sánchez: Gramática básica del español, SGEL, Madrid, 2001.
 4. Leonardo Gómez Torrego: Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid, 2000.
 5. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 6. Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
Dopunska literatura
 1. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993.
 2. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1975.
 3. Gramática práctica de español para extranjeros, SGEL, Madrid, 2000.
 4. RAE Esbozo de una gramática de la lengua española, Madrid
 5. Ramón Sarmiento: Gramática progresiva, SGEL, Madrid, 2001
 6. Francisco Matte Bon: Grámatica comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 7. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2000.
 8. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid
 9. Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana
 10. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997.
 11. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen, Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar