Španjolski jezik V

Naziv
Španjolski jezik V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52157
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina ( razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom. Ponavljanje obrađenog gradiva u kolegiju Španjolski jezik 3 i Španjolski jezik 4 13. tjedan: Obrada teksta III (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst
 2. Složena rečenica – sistematizacija; gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura
 3. Složena rečenica – sistematizacija; gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura; Sistematizacija (imenica, pridjev)
 4. Obrada teksta I (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst)
 5. Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
 6. Infinitiv, gerund i particip u zavisnoj rečenici
 7. Perífrasis verbales gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 8. Perífrasis verbales gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura; Sistematizacija (član)
 9. Obrada teksta II vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst)
 10. Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 11. Upravni i neupravni govor
 12. Kondicionalna rečenica u neupravnom govoru gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanje gramatičkih struktura; Sistematizacija (zamjenice i determinativi)
 13. Obrada teksta III (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst
 14. Ponavljanje obrađenog gradiva. Treća provjera znanja.
 15. Ponavljanje obrađenog gradiva. Treća provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Student će moći analizirati i kategorizirati funkcionalne dijelove španjolske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 2. Moći će se učinkovito koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara.
 3. Moći će preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na španjolskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 4. . Student će biti kadar kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanj; poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi tri obvezne zadaće koje se ocjenjuju i položiti 3 kolokvija koji su uvjeti za pristupanje pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. izbor aktualnih tekstova i vježbi koje priprema izvođač kolegija uz pomoć nositelja
 2. 1. Moreno, C.: Temas de gramática, SGEL, Madrid, 2001. (izbor)
 3. Gálvez, D., Gálvez, N., Quintana, L: Dominio, Edelsa, Madrid, 2007. (izbor)
 4. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2000.
 5. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 6. RAE Diccionario de la lengua espanola
Dopunska literatura
 1. Francisco Matte Bon: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 2. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993.
 3. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1997.
 4. RAE Nueva gramática de la lengua espanolA. Manual. Madrid, 2010
 5. Moreno, C. Tuts, M.: Curso de perfeccionamiento, SGEL, Madrid, 2000. (izbor)
 6. Coronado, M.L., González, J.G., Zarzalejos, A. : A fondo nivel avanzado, SGEL, Madrid, 2006.
 7. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid
 8. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997.
 9. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen, Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar