Švedski jezik I

Naziv
Švedski jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
36041
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Usvajanje početnih znanja na više jezičnih razina; razvijanje sposobnosti aktiviranja kompetencije u drugim jezicima radi bržeg učenja švedskog; upoznavanje s manjim brojem specifičnih obilježja švedske kulture.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa švedskim glasovima i grafemima, predstavljanje: fraze Jag heter…, Jag kommer från…, Jag bor i… itd. / Pregled osobnih zamjenica u subjektnom obliku i njihova uporaba; afirmativni i negativni oblik, postavljanje pitanja i kratki odgovori: vad, var, vem, hur.
 2. Ponavljanje; pitanja Var kommer du ifrån?, Vad heter du?, Var bor du? Izgovor riječi s različitom vokalskom duljinom, izgovor različitih konsonantskih skupina, slovkanje imena, upoznavanje s glavnim brojevima, kratki dijalozi. Ponavljanje: vođenje 'intervjua' o osobnim podacima, hälsningsfraser – dijalozi: proširivanje vokabulara. Vježbanje reda riječi na kratkim dijalozima. / En i ett imenice; glagolske vrste i konjugacije; jaki i slabi glagoli. pomoćni i modalni glagoli.
 3. Uočavanje razlike i vježbe izgovora dvaju švedskih akcenata; pitanja i odgovori o satima, upoznavanje s godišnjim dobima i mjesecima na švedskom, avskedsfraser – dijalozi: proširivanje vokabulara: pridjevi, boje, predmeti u učionici. / Någon, något – ingen/inte någon.
 4. Životinje i usvajanje frazema u kojima se koriste, osnovni pridjevi za opis karaktera. Slobodno vrijeme i zanimanja. / Posvojni oblici imenica; oblici i uporaba članova u jednini.
 5. Upoznavanje sa svakodnevnim pitanjima i odgovorima na njih. Kratki dijalozi + redoslijed riječi u rečenici. Tema obitelj, švedski novac, osnovne računske operacije. / Množina imenica, podjela imenica na deklinacije, "nepravilne" imenice, neodređena i određena množina.
 6. Kućanski poslovi. Švedska glazba, rad na tekstu pjesme. Opis osobe. / Posvojne zamjenice, oblici i uporaba;oblici i uporaba neodređenih oblika pridjeva.
 7. Namirnice i prehrambena kultura. / Oblici i uporaba određenih oblika pridjeva;sin, sitt, sina.
 8. Fraze u restoranu ili baru, jednostavne rečenice s prepozicijama. / Tvorba rednih brojeva, uporaba; Oblici i uporaba imperativnih oblika.
 9. Namještaj i opis prostorije. Opis kretanja u prostoru. / Tvorba složenih glagolskih vremena, supinum, uporaba perfekta i pluskvamperfekta. Uvježbavanje i ponavljanje obrađenog gradiva.
 10. Odjeća, boje i uzorci. Nobeldagen. / KRATKA PROVJERA ZNANJA 30'. Den/det här, den/det där, denna, detta, dessa. Eko svar.
 11. Vokabular zime, blagdan sv. Lucije. Fraze u trgovini. Kratka usmena izlaganja na temu Božića i Nove Godine. / Oblici povratnih zamjenica (mig, dig, sig, itd.); Najčešći prilozi, vrste, uporaba, razlikovanje dit – där, hit – här,hem – hemma i sl.
 12. Božić u Švedskoj / Najčešći nezavisni i zavisni veznici, uporaba i red riječi; položaj rečeničnih priloga u rečenici. Komparativ.
 13. Turistički tekstovi o Stockholmu. Usmena izlaganja studenata o izabranom švedskomgradu/pokrajini. / Uvježbavanje i ponavljanje obrađenog gradiva, priprema zapismeni ispit.
 14. Ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva (pismeno i usmeno). / Test iz razumijevanja slušanog teksta.
 15. Ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva (pismeno i usmeno). / Diktat. / Priprema za pismene ispite.

Ishodi učenja
 1. Studenti će usvojiti osnovna pravila izgovora i pisanja;
 2. osnove gramatike;
 3. osnovni svakodnevni leksik;
 4. čitati jednostavne udžbeničke i druge didaktički prilagođene tekstove;
 5. vježbati početnu usmenu komunikaciju na švedskom;
 6. upoznati se s nekim specifičnostima švedskoga društva i kulture.
Metode podučavanja
Usmene i pismene vježbe, samostalni rad, rad u paru, rad u grupama, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit. Pismeni ispit se sastoji od dva dijela – pismenoga ispita iz lektorskoga dijela nastave te ispita iz gramatičkih vježbi. Završna ocjena za ovaj kolegij odražava četiri komponente: aktivno sudjelovanje i pripremu za vježbe, rezultat pismenih provjera znanja te rezultat na pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2014). Rivstart A1 + A2. Stockholm : Natur&Kultur
 2. Holm, B. – Nylund, E. (2000). Deskriptiv svensk grammatik. Stockholm : Skriptor
 3. Hellström, G. (1994). Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm : Bonnier utbildning
 4. Fasth, C. – Kanemark, A. (1996). Form i fokus, Övningsbok i svensk grammatik. Del A. Lund : Folkuniversitetets förlag
 5. Nyborg, R. – Petterson, N.O. (2001). Svenska Utifran. Stockholm : Svenska Institutet
 6. Olsson, A. (2009). Svenska 123 - grundpaket i svenska som andraspråk. Västerås : Utbildningsstaden
 7. Göransson, U. – Parada, M. (1997). På svenska. Lund : Folkuniversitets förlag
 8. standardni dvojezični rječnik
Dopunska literatura
 1. Johnsson, H.I. (1995) Sverige i fokus. Stockholm : Svenska Institutet

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar