Švedski jezik u društvenom kontekstu I

Naziv
Švedski jezik u društvenom kontekstu I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
97428
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Upoznavanje s pojedinim aspektima švedskog društva, uz istovremeno podizanje razine jezičnog znanja i komunikacijskih vještina. Uvježbavanje već usvojenih dijelova švedske normativne gramatike.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju, obvezama studenata i završnom ispitu; rasprava o tipičnim, stereotipnim obilježjima Šveđana (uvježbavanje usmenog izražavanja)
 2. Usvajanje vokabulara i rasprava o novinskim tekstovima koji govore o slici Švedske i Šveđana iz internacionalne perspektive
 3. Osnovne informacije o organizaciji izvršne vlasti u Švedskoj (na državnoj i lokalnoj razini) i parlamentarnim izborima; diskusija u funkciji povećanja razine kompetencije usmenog izražavanja i usvajanja leksika karakterističnog za politički diskurs
 4. Usporedba hrvatske i švedske političke zbilje – diskusija
 5. Osnovni pregled obrazovnog sustava u švedskoj (osnovna, srednja škola i visoko obrazovanje) uz uvježbavanje vokabulara
 6. Usporedba hrvatskog i švedskog obrazovnog sustava – diskusija
 7. Pismene vježbe kojima se utvrđuje stečeni vokabular iz ranije obrađenih tema diskusija o aktualnoj društvenoj problematici u Švedskoj
 8. Odabir tema za eseje i usmena izlaganja na švedskom uz dodatne vježbe vokabulara i diskusiju o aktualnoj društvenoj problematici u Švedskoj
 9. Dodatno utvrđivanje kompetencije u već ranije stečenim cjelinama normativne švedske gramatike (participi, prijedlozi)
 10. Dodatno utvrđivanje kompetencije u već ranije stečenim cjelinama normativne švedske gramatike (red riječi u zavisnosloženim rečenicama, deponentni glagoli, dvočlani švedski glagoli)
 11. Usmena izlaganja studenata o odabranim temama
 12. Usmena izlaganja studenata o odabranim temama
 13. Diskusija o predanim esejima, predlaganje boljih ili drukčijih leksičkih i sintaktičkih rješenja
 14. Zanimljivosti iz švedske jezične prakse (emisija švedske televizije koja se bavi jezičnom problematikom na popularno-znanstveni način)
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva za ispit

Ishodi učenja
 1. usvajanje znanja o švedskom sustavu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja te obrazovanja na visokoškolskoj razini
 2. usvajanje osnovnih znanja o političkoj situaciji u Švedskoj, organizaciji državne i lokalne vlasti i funkcioniranju pravosudnog sustava te upoznavanje s aktualnom društvenom problematikom
 3. pismeno i usmeno argumentirano kontrastiranje hrvatske i švedske društvene zbilje s obzirom na spomenute teme
 4. podizanje gramatičke i komunikacijske kompetencije
Metode podučavanja
usmene i pismene vježbe, seminarski oblik rada, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Björck, I. – Davidsson, B. et al. (2001). Sverige – en pocketguide. Stockholm: Integrationsverket
 2. Lindström, F. (2000). Världens dåligaste språk. Stockholm: Albert Bonniers Förlag
 3. Fasth, C. – Kannemark, A. (1997). Form i fokus B. Trelleborg: Berlings Skog
Dopunska literatura
 1. članci iz švedskih novina

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar