Švedski jezik u društvenom kontekstu III

Naziv
Švedski jezik u društvenom kontekstu III
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52064
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Upoznavanje studenata s raznim aspektima švedskog društva uz trenutačnu društvenu problematiku i sa švedskom kulturom i trenutačnim polemikama oko švedskog jezika. Razvijanje usmene i pismene jezične kompetencije na B2 razini uz argumentirana izlaganja i seminarske radove.
Sadržaj
 1. pregled literature i prijašnjih ispita, pisane vježbe
 2. vježbe izgovora, novinski tekst o kulturi, rasprava, pisanje eseja
 3. članak o uproabi 'sin' i 'hans', pregled eseja, komentari
 4. tekst o trenutačnoj društvenoj problematici, rasprava, vježbe izgovora
 5. tekst 'Svart granit', čitanje, rasprava
 6. tekst 'Svart granit', čitanje, pisanje eseja
 7. rad s poglavljem iz knjige 'Skrivtrappan'
 8. rad s poglavljem iz knjige 'Skrivtrappan'
 9. tekst o trenutačnoj društvenoj problematici, rasprava
 10. tekst iz novina Axess, Dagens nyheter ili Svenska dagbladet s naprednijom razinom slenga
 11. dokumentarna emisija sa švedske televizije, rasprava, vježbe izgovora
 12. pisanje eseja o trenutačnim kultutnim događanjima u Švedskoj
 13. rasprava o pogledanoj TV-drami zadanoj za zadaću i rasprava
 14. čitanje teksta poznatog švedskog kritičara
 15. čitanje dijela suvremenog švedskog romana, rasprava

Ishodi učenja
 1. usvajanje šireg vokabulara koji se tiče raznih aspekata švedskog društva
 2. čitanje i razumijevanje složenih tekstova
 3. argumentirano usmeno i pismeno izražavanje vlastitih stavova o aspektima švedskog društva
Metode podučavanja
vježbe, seminari, izlaganja
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, ocjenjivanje izlaganja, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Alfredsson, R. (2002). Skrivtrappan. Folkuniversitetes förlag: Stockholm
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar