Tekstna lingvistika

Naziv
Tekstna lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118129
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim teorijskim i metodološkim pretpostavkama tekstne lingvistike.
Sadržaj
 1. Razvoj tekstne lingvistike
 2. Teorijski pristupi proučavanju teksta
 3. Metodologija istraživanja teksta
 4. Tekstna načela
 5. Modeli tekstne analize (I.)
 6. Modeli tekstne analize (II.)
 7. Modeli tekstne analize (III.)
 8. Polusemestralni ispit (teorijske i metodološke pretpostavke tekstne lingvistike)
 9. Analiza odabranih tekstnih vrsta (I.)
 10. Analiza odabranih tekstnih vrsta (II.)
 11. Analiza odabranih tekstnih vrsta (III.)
 12. Izlaganja seminarskih radova (I.)
 13. Izlaganja seminarskih radova (II.)
 14. Izlaganja seminarskih radova (III.)
 15. Završni ispit

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne pojmove iz područja tekstne lingvistike
 2. objasniti teorijske pristupe proučavanju teksta
 3. usporediti razinu sintakse i razinu teksta (njihov međusobni odnos, poveznice, kompetencije i granice)
 4. prepoznati i objasniti tekstna načela
 5. analizirati odabrani tekst s formalno-gramatičkog i semantičkog stajališta
 6. prepoznati načine funkcioniranja teksta u konkretnoj komunikacijskoj situaciji primijeniti načela tekstne lingvistike u vlastitim tekstovima
Metode podučavanja
izravno poučavanje poučavanje vođenim otkrivanjem razgovorom rasprava samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
polusemestralni ispit zadaće seminarski rad završni ispit

Obavezna literatura
 1. Badurina, Lada. 2008. Između redaka : Studije o tekstu i diskursu, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 206 str.
 2. Beaugrande, Robert – Dressler, Wolfgang. 2010. Uvod u lingvistiku teksta (prev. Nikolina Palašić), Zagreb : Disput, 334 str. ili: Beaugrande, Robert – Dressler, Wolfgang. 1981. Introduction to Text Linguistics, London – New York : Longman, ili Einführung in die Textlinguistik, 270 str. http://www.beaugrande.com/introduction_to_text_linguistics.htm
 3. Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić, 328 str. /poglavlje: Višefunkcionalnost, str. 221–252./.
 4. Glovacki Bernardi, Zrinjka. 2004. O tekstu, Zagreb : Školska knjiga, 91 str.
 5. Ivanetić, Nada. 2003. Uporabni tekstovi, Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 262 str.
 6. Schrodt, Richard. 2001. Tekstna lingvistika, u: Glovacki Bernardi, Zrinjka i sur., Uvod u lingvistiku (prir. Zrinjka Glovacki Bernardi), Zagreb : Školska knjiga, 235–248.
 7. Tekstom o tekstu : Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika [gl. ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 2012.
Dopunska literatura
 1. Brinker, Klaus. 2010. Linguistische Textanalyse : Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, Berlin : Erich Schmidt.
 2. Halliday, M. A. K. – Hasan, Ruqaiya. 1976. Cohesion in English, London : Longman Group Ltd.
 3. Heinemann, Margot –Heinemann, Wolfgang. 2002. Grundlagen zur Textlinguistik. Interaktion - Text – Diskurs, Tübingen : Niemeyer.
 4. Vater, Heinz. 2001. Einführung in die Textlinguistik : Struktur und Verstehen von Texten, München : Fink.
 5. chiffrin, Deborah. 1994. Approaches to Discourse, Oxford : Blackwell Publishing.
 6. Tekst i diskurs : Zbornik radova (ur. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern-Miletić), Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1997, 415 str. (odabrani tekstovi).
 7. ext- und Gesprächslinguistik : Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung – Linguistics of text und conversation : An international Handbook of Contemporary Research, 1. dio Textlinguistik / Text Linguistics, 2. dio Gesprächslinguistik / Conversation Linguistics (ur. Klaus Brinker, Gerd Antos, Wolfgang Heinemann, Sven F. Sager), Berlin – New York, 2001. (odabrana poglavlja iz 1. dijela Textlinguistik / Text Linguistics).

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij