Analiza diskursa

Naziv
Analiza diskursa
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117624
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Ovladavanje teorijom i metodologijom kritičke analize diskursa i osposobljavanje za različite oblike istraživanja i konstruiranja jezičnih iskaza. Cilj je kolegija upoznavanje polaznika s temeljnim postavkama kritički orijentiranih analiza diskursa i razmatranja jezične djelatnosti u kontekstu drugih oblika socijalno relevantnih ljudskih praksi.
Sadržaj
 1. Povijesni uvod, pojam
 2. Tekst i diskurs: lingvistika teksta, lingvistika diskursa, tekst – diskurs – kontekst
 3. Tipovi diskursa I: legitimni diskurs, legitimacija
 4. Tipovi diskursa II: heretički diskurs, povratni diskurs
 5. Struktura diskursa I: grafičko prikazivanje, zvuk, morfologija
 6. Struktura diskursa II: sintaksa, semantika, retorika i pragmalingvistika
 7. Konverzacija: načela konverzacijske analize
 8. Kritička analiza diskursa I: pojmovi, polazišta, načela, diskurzivne strategije
 9. Kritička analiza diskursa II: ideologija, spoznaja, manipulacija
 10. Narativi I: klasični sociolingvistički pristup narativima, naracija i narativnost
 11. Narativi II: recentniji pristupi narativima, politike pamćenja, povijesni pristup diskursu

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite pristupe diskursu proizišle iz različitih lingvističkih i srodnih područja;
 2. Razlikovati teorijske modele unutar područja analiza diskursa;
 3. Analizirati strukturu različitih tipova tekstova i verbalnih diskursa (novinskih, reklamnih, političkih, aktivističkih, osobnih narativa, konverzacije, intervjua);
 4. Interpretirati cjelinu analiziranog verbalnog diskursa u kontekstu društvenih i povijesnih okolnosti njegova opticaja;
 5. Procijeniti koji su teorijski okviri adekvatni za analizu i interpretaciju nekog teksta ili verbalnog diskursa;
 6. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o pristupima diskursu;
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja analiza diskursa.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija i dva eseja tijekom semestra; usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Bahtin, Marksizam i filozofija jezika, Nolit, Beograd 1980. R. de Beaugrande & D. W. Dressler, Uvod u lingvistiku teksta, Disput, Zagreb 2010. P. Bourdieu, Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb 1992. M. de Certeau, Invencija svakodnevice, Naklada MD, Zagreb 2002. N. Fairclough, Critical Discourse Analysis, Longman, London 1995. N. Fairclough, Discourse and Social Change, Polity Press 2002. M. Foucault, Poredak diskursa, u: M. Foucault, Znanje i moć, Globus, Zagreb 1994. A. J. Liddicoat, An Introduction to Conversation Analysis, Continuum, cop., London, 2007. S. Mills, Discourse, Routledge 2002. D. Schiffrin, Approaches to Discourse, Blackwell Publishing 1994. D. Škiljan, Govor nacije, Golden marketing, Zagreb 2002. T. A. van Dijk (ur.), Handbook of Discourse Analysis, 1-4, Academic Press, London 1985. T. A. van Dijk (ur.), Discourse Studies, 1-2, Sage, London – Thousand Oaks – New Delhi 1997. T. A. van Dijk, Ideologija, Golden marketing, Zagreb 2006. Th. Van Leeuwen, Discourse and Practice, Oxford University Press, 2008. M. Velčić, Uvod u lingvistiku teksta, Školska knjiga, Zagreb 1987. R. Wodak & M. Meyer (ur.), Methods of Critical Discourse Analysis, Sage Publications, London 2001. 2009.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij