Teorija i praksa prevođenja

Naziv
Teorija i praksa prevođenja
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117824
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s važnim temama znanosti o prevođenju te razvojem same discipline i njenim najvažnijim teorijskim paradigmama; upoznati ih s prevoditeljskom tradicijom Švedske; skrenuti im pažnju na značaj elektroničkih pomagala i resursa u suvremenoj prevoditeljskoj praksi i uputiti ih u rad s alatom koji sadrži prijevodnu memoriju i terminološku bazu; upoznati ih s osnovnim terminološkim principima; ukazati na etičke komponente prevoditeljske djelatnosti. Orijentacija na praktičnu prevoditeljsku djelatnost izražena je u segmentu kolegija u kojem se studenti upoznaju s različitim vrstama te djelatnosti i njihovim specifičnostima i načinima na koji se prakticiraju u našoj sredini.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij; prevođenje, vrste prevođenja
 2. znanost o prevođenju - razvoj, teme, temeljne odrednice discipline
 3. prevođenje: definicije, usporedbe, metafore
 4. metode prevođenja: postupci, strategije; rad sudskih tumača
 5. švedska tradicija prevođenja
 6. teorije prevođenja usmjerene na ekvivalenciju
 7. teorije usmjerene na ekvivalenciju; rad na tekstu: analiza prijevodnih postupaka
 8. funkcionalističke teorije prevođenja, Skopos; prevođenje za AV medije
 9. deskriptivna teorija prevođenja (DTS)
 10. prijevodne norme
 11. etika prevođenja
 12. književno prevođenje; e-alati i resursi
 13. radionica – rad u Tradosu
 14. prevođenje i prevoditeljska društva u Hrvatskoj; usmeno prevođenje
 15. rasprava o procjeni kvalitete prijevoda; zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati razvoj znanosti o prevođenju, navesti bitne karakteristike pojedinih faza te najutjecajnije znanstvenike koji su ih obilježili;
 2. razumjeti i moći opisati glavna načela i pojmove više važnih teorijskih paradigmi u znanosti o prevođenju;
 3. nabrojati i obrazložiti više definicija prevođenja te raznih metaforičkih prikaza prevođenja / prevoditelja te ukazati na njihove implikacije;
 4. nabrojati i opisati razne prevoditeljske postupke i strategije;
 5. opisati razvoj švedske prijevodne tradicije i povezati je s društvenim okolnostima u pojedinim periodima;
 6. opisati najvažnije okolnosti rada prevoditelja različitih profila (sudskih tumača, prevoditelja za AV medije, , knjiženvih prevoditelja, konferencijskih prevoditelja i dr.)
 7. objasniti različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 8. nabrojati prevoditeljska društva u Hrvatskoj i prikupiti informacije o njihovom radu.
 9. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih elektroničkih alata i resursa relevantnih za rad prevoditelja
 10. opisati i objasniti osnovne karakteristike jednog elektroničkog alata za prevođenje.
Metode podučavanja
predavanja, rasprave, analiza objavljenih prijevoda, susreti s prevoditeljima-praktičarima
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi te priprema zadane literature za pojedine satove. Studenti su dužni izraditi dva seminarska zadatka te na kraju kolegija položiti pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Chesterman, A. – Wagner, E. (2002) Can Theory Help Translators? – A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface, Manchester, UK – Northampton, MA: St. Jerome Publishing
 2. Venuti, L. (ur.) (2000) The Translation Studies Reader, London – New York: Routledge (odabrani članci: Holmes, Vermeer)
 3. Ingo, R. (2007) Konsten att översätta, Lund: Studentlitteratur
Dopunska literatura
 1. Baker, M. (ur.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies
 2. Bowker – Cronin – Kenny – Pearson (ur.) (1998) Unity in Diversity? St. Jerome Publishing
 3. Eco, U. (2006) Otprilike isto, Zagreb: Algoritam
 4. Lindqvist, Y. (2005) Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska, Ord och stil 36, Uppsala: Hallgren & Fallgren
 5. Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies – Theories and Applications, London – New York: Routledge
 6. Nord, Ch. (1997) Translating as a Purposeful Activity, St, Jerome Publishing
 7. Prunč, E. (2007) Entwicklungslinien der Translationswissenschaft: Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht, Frank & Timme
 8. Språkrådet (2013) Från ett språk till ett annat, Falun: Norstedts
 9. Wadensjö, C. (1998) Kontakt genom tolk, Stockholm: Dialogos Förlag

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij