Teorija književnosti: Uvod u naratologiju

Naziv
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52668
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija ovladavanje je osnovnim pojmovima teorije pripovijedanja, odnosno »alatima« za analizu pripovjednih tekstova (proza – romani i novele; film).
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: pripovijedanje i fikcija; od romana do pripovijedanja; pripovijedanje u svakodnevnom životu i povijesti
 2. Formalizam i književnost; osnovni pojmovi formalizma – začudnost
 3. Osnovni pojmovi formalizma - fabula i siže
 4. Priča: Proppove funkcije
 5. Priča: Lévi-Straussovi mitemi
 6. Priča: funkcije i indicije
 7. Likovi; Greimasov aktantski model
 8. Karakterizacija; izravna definicija, neizravna prezentacija, karakterizacija analogijom
 9. Vrijeme u pripovjednom tekstu; poredak (analepsa i prolepsa), trajanje i učestalost
 10. Pripovjedač; pripovjedač u prvom i u trećem licu; implicitni autor
 11. Fokalizacija; razlika pripovijedanje-fokalizacija, unutarnja i vanjska fokalizacija
 12. Pripovjedne tehnike; reprezentacija svijesti u pripovjednom tekstu; psihonaracija, citirani monolog, pripovijedani monolog, unutarnji monolog
 13. Rad na primjerima po dogovoru
 14. Rad na primjerima po dogovoru
 15. Zaključak i evaluacija kolegija. Kolokvij iz seminarskog dijela.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati, definirati i objasniti osnovne pojmove formalizma i strukturalizma
 2. Navesti najvažnije predstavnike formalizma i strukturalizma
 3. Navesti i definirati osnovne naratološke pojmove (fabula, siže, funkcija, indicija, lik, akter, aktant)
 4. Nabrojiti i objasniti vrste karakterizacije, pripovjedača, fokalizacije i pripovjednih tehnika
 5. Upotrijebiti naratološke pojmove u analizi konkretnih primjera pripovjednih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), usmeno izlaganje, kolokvij, naratološka analiza, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Viktor Šklovski, »Umjetnost kao postupak«, u Uskrsnuće riječi, Stvarnost, Zagreb, 1969, str. 38-51.
 2. Jonathan Culler, »Priča i diskurz u analizi pripovjednih tekstova«, Republika, 1984, br. 2-3, str. 130-143.
 3. Vladimir Propp, »Prilog istoriji pitanja« i »Metod i građa«, u Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982, str. 9-25. i 26-32.
 4. Claude Lévi-Strauss, »Struktura mitova«, u Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1989, str. 202-227.
 5. Roland Barthes, »Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova«, u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 47-73.
 6. A. J. Greimas, »Refleksije o aktantskim modelima«, Republika, 1989, br. 5-6, str. 32-49.
 7. Gérard Genette, »Učestalost«, Gordogan, 1985, br. 17-18, str. 64-82.
 8. Shlomith Rimmon-Kenan, »Naracija: Razine i glasovi«, u Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989, str. 81-103.
 9. Gérard Genette, »Tipovi fokalizacije i njihova postojanost«, u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 96-115.
 10. Dorrit Cohn, »Pripovijedani monolog«, Republika, 1984, br. 1, str. 101-134.
Dopunska literatura
 1. Bal, Mieke, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (Second Edition), University of Toronto Press, Toronto – Buffalo – London, 1997.
 2. Chatman, Seymour, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca & London, 1978.
 3. Cohn, Dorrit, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton, 1978.
 4. Genette, Gérard, Narrative Discourse, Cornell University Press, Ithaca & London, 1980. (izvornik: »Discours du récit«, u Figures III, Seuil, Pariz 1972.)
 5. Martin, Wallace, Recent Theories of Narrative, Cornell University Press, Ithaca & London, 1986.
 6. Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics (Second Edition), Routledge, London & New York, 2002.
 7. Suvremena teorija pripovijedanja, ur. Vladimir Biti, Globus, Zagreb, 1992.
 8. Uvod u naratologiju, ur. Zlatko Kramarić, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar