Teorija prevođenja

Naziv
Teorija prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
117872
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja, čitanje stručne literature, rasprave te zadatke u manjim grupama upoznaju s osnovnim temama povezanim s prevođenjem te sa suvremenim teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja.
Sadržaj
 1. Uvod u znanost o prevođenju. Ciljevi i područja proučavanja. Vrste teorija.
 2. Što je prevođenje, tko je prevoditelj?
 3. Vrste prevođenja.
 4. Prevoditeljeva pomagala i resursi.
 5. Osnovna načela terminologije. Tvorba i standardizacija terminologije. Upravljanje terminologijom.
 6. Nepreklapanja između jezičnih sustava na različitim jezičnim razinama. Kontrastivna analiza.
 7. Prijevodna ekvivalencija. Vrste ekvivalencije. Kritika paradigme ekvivalencije.
 8. Pomaci, postupci i strategije.
 9. Postupci za prevođenje elemenata kulture. Postupci za prevođenje frazema.
 10. Doprinos novijih grana lingvistike (sociolingvistika, pragmalingvistika, tekstna lingvistika, analiza diskursa) proučavanju prevođenja.
 11. Komunikacijski model prevođenja.
 12. Funkcionalistički model prevođenja (teorija skoposa).
 13. Pojam norme u prevođenju. Deskriptivna znanost o prevođenju (DTS).
 14. Kulturni obrat u znanosti o prevođenju: feministički pristup, postkolonijalna kritika, A. Lefevere, L. Venuti
 15. Prevoditeljska etika. Različiti modeli etike.

Ishodi učenja
 1. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 2. prepoznati specifične elemente izvorne kulture te vrednovati i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 3. procijeniti prijevodne situacije koje uključuju etička pitanja i donositi etične odluke
 4. integrirati spoznaje iz različitih paradigmi, teorija i pristupa proučavanju prevođenja te vrednovati međusobni utjecaj prevođenja i kulture
 5. primijeniti spoznaje suvremenih teorija prevođenja u konkretnim prijevodnim zadacima
 6. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, rad na zadacima u manjim grupama, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se donosi na temelju pisanoga ispita koji uključuje sljedeće vrste zadataka: činjenični zadaci (poznavanje metajezika i pojmovnog aparata suvremenih teorija prevođenja), zadatak esejskog tipa (student mora napisati kracu raspravu na određenu temu, iznoseci relevantne argumente) i zadaci primjene znanja (student mora na konkretnom prijevodnom zadatku primijeniti spoznaje suvremenih teorija prevođenja i argumentirati svoje odluke).

Obavezna literatura
 1. Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international.
 2. Baker, Mona. 1998/2001. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London i New York: Routledge.
 3. Munday, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London i New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. Ivir, Vladimir. 1984. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.
 2. Pym, Anthony. 2009. Exploring Translation Theories. London i New York: Routledge.
 3. Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij