Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji

Naziv
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131785
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati, analizirati i interpretirati filozofske i izvanfilozofske teorije i relfeksije o fenomenu medija u njegovim strukturnim i socijalnim aspektima te, kao specijalan slučaj, medijske forme same filozofije.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. ustanoviti sličnosti i razlike između različitih filozofijskih i izvanfilozofskih stajališta unutar teorije medija
 2. povezati različite epistemologijske teorije posredovanja, reprezentacije i medija
 3. kritički prosuđivati klasične i suvremene filozofijske tekstove o medijaciji
 4. izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 5. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te javno izložiti njegove rezultate
 6. pretraživati i kritički prosuđivati dostupne izvore u svrhu samostalnog usavršavanja u struci
 7. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. John Locke, Ogled o ljudskom razumu, sv. I-II, Beograd: Kultura, 1962. (završno poglavlje, “O podeli nauka”; engl. verzija dostupna na: http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc/locke.html) Ferdinand de Saussure, Tečaj opće lingvistike, Zagreb: ArTresor naklada, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2000 (također, Opšta lingvistika, Beograd: Nolit, 1977. i drugi prijevodi), osob. Uvod, pogl. VI (“Jezik i pismo”), Prvi dio, pogl. I (“Priroda jezičnog znaka”) Emile Benveniste, Problemi opšte lingvistike, Beograd: Nolit 1975. (osob. pogl. “Priroda lingvističkog znaka”) Platon, Država (knj. VII, 514a-521b, 539d-b), Fedar (finale, 274b-278e), različita izdanja Slavoj Žižek, Sublimni objekt ideologije, Zagreb: Arkzin-Društvo za teorijsku psihoanalizu, 2002., ili Nedjeljivi ostatak. Esej o Schellingu i srodnim pitanjima, Zagreb: Demetra, 2007. i druga djela autora Gilles Deleuze, Cinéma, I-II., Paris: Minuit, 1983., sv. II. L’image-temps (pogl. II i VIII; dostupno i na engleskom) Marshall McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man (1964), London-New York: Routledge, 2001. Umberto Eco, Kultura, informacija, komunikacija (= La struttura assente), Beograd, Nolit, 1973. (pogl. 1-2) Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja (zbirka tekstova), ur. Rade Kalanj, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001. (“Rekvijem za medije”) Walter Benjamin, Estetički ogledi (zbirka tekstova), ur. V. Žmegač, Zagreb, Školska knjiga, 1986. (“Umjetničko djelo u razdoblju reprodukcije”) Max Horkheimer-Th. W. Adorno, Dijalektika prosvjetiteljstva. Filozofijski fragmenti, Sarajevo: Veselin Masleša (bibl. Logos), 1974. (pogl. “Kulturna industrija: Prosvjetiteljstvo kao masovna obmana”) Martin Heidegger, Doba slike svijeta, Zagreb: Biblioteka razloga, 1969 Guy Debord, Društvo spektakla i komentari društvu spektakla, Zagreb: Arkzin, 1999.
Dopunska literatura
 1. “Mediologija” (tematski blok), ur. N. Čačinovič, u: Treći program hrvatskog radija, br. 51/52, 1997. “Totalitarizam medija?” (tematski blok), u: Europski glasnik, br. 10, Zagreb, 2005. (dio tekstova zastupljen u radnim materijalima) Marshal McLuhan, The Gutenberg galaxy. Making of typografic man, Toronto; University of Toronto Press, 2000. (v. Gutenbergova galaksija, Beograd, 1973.) Michael Gurewitch et al. (eds.), Culture, Society and the Media, London-New York: Routledge, 1992 (repr. 1998) Peter Lunenfeld (ed.), The Digital Dialectic. New Essays on New Media, Cambridge (MA), London: MIT Press, 2000. Irving Singer, Reality Transformed. Film as Meanig and Technique, Cambridge (MA), London: MIT Press, 1998. Simon During (ed.), The Cultural Studies Reader (2nd ed.), London-New York: Routledge, 1993. (osob. Part Eleven: Media and Public Spheres) Thomas A. Szlezak, Čitati Platona i dva eseja o jedinstvu Platonove filozofije, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000. Giovanni Cerri, Platone sociologo della comunicazione, Milano: Mondadori, 1991. James J. O’Donnell, Avatars of the Word. From Papyrus to Cyberspace, Cambridge (MA)-London: Harvard UP, 1998. Umberto Eco, “Od interneta do Gutenberga”, URL: http://boo.mi2.hr/~ognjen/tekst/eco96.html Slavoj Žižek (intervju s G. Lovinkom), “Reflections of Media and Politic and Cinema” (URL: http://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic014/zizek/zizek_e.html) —, “The Thing from the Inner Space” (URL: http://www.artmargins.com/content/feature/zizek1.html) Borislav Mikulić, “Glasovi iz kante. McLuhan, digitalni apsolut i problem regresivnog napretka”, časopisno izdanje u: Filozofija i društvo 3, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2005; također u: Media Pulp. Medij kao ideološki aparat vremena, web-zbirka URL: http://deenes.ffzg.hr/~bmikulic/Mediapulp/ Stan Robert, Film Theory: An Introduction, London-New York: Blackwell, 2000. (osob. pogl. “Just in time: The impact of Deleuze”) Noel Carroll, A philosophy of mass art, Oxford: Clarendon Press, 1998 Nadežda Čačinovič, Doba slike u teoriji mediologije, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001. Nenad Miščević, Bijeli šum: Studije iz filozofije jezika, Rijeka, 1978. Milan Pelc, Pismo-knjiga-slika. Uvod u povijest informacijske kulture, Zagreb: Golden Marketing 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij