Teorije kurikuluma

Naziv
Teorije kurikuluma
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124386
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti trebaju postići teorijska znanja, metodološke sposobnosti, vještine strukturiranja i profesionalne kompetencije izgradnje kurikuluma na različitim stupnjevima, ciklusima, područjima i među predmetnim razinama suvremenog odgoja i škole.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i upoznavanje s kolegijem te pravima i obvezama studenata Uvodni seminar - podjela tema
 2. Povijesni osvrt na pojavu i razvoj kurikuluma te analiza pojmovno-kategorijalnog, terminološkog i jezičnog kurikulumskog aparata. Vrste i teorije kurikuluma
 3. Suvremeni teorijsko-metodološki pristupi istraživanju i izgradnji kurikuluma. Globalne dimenzije kurikuluma
 4. Filozofija, teorije, ideologije i struktura kurikuluma.Nacionalni okvirni kurikulum
 5. Društvena i pedagoška polazišta utemeljenja kurikuluma. Skriveni kurikulum teorijska polazišta i praktični obuhvati
 6. Kurikulum kao didaktička inovacija u učenju, odgoju i obrazovanjuMeđupredmetne kroskurikularne teme 8 članaka na 8 tema Kompetencije za 21. stoljeće
 7. Tehnologije i načini oblikovanja kurikuluma. Školski kurikulum: metodologija, sadržaj, izrada
 8. Globalne dimenzije kurikulumaahlberg, P. (2012) Lekcije iz Finske. prikaz knjige iusporedba s PISA 2012. istraživanjima
 9. Nacionalni kurikulum. Hudson, B., Meyer, M. A. (eds) (2011) Beyond Fragmentation: Didactics,Learning and Teaching in Europe; prikaz odabranih radova
 10. Školski kurikulum i skriveni kurikulum kao 'tajni plan učenja'. udson, B., Meyer, M. A. (eds) (2011) Beyond Fragmentation: Didactics,Learning and Teaching in Europe; prikaz odabranih radova
 11. Kurikulum socijalnih kompetencija, znanja, vještina i odnosa u školi.Herzog, W. (2013) Bildungsstandarsd; Eine kritische Einführung. - prikaz
 12. Modeli vrednovanja kurikulumskih ishoda. Završno vrednovanje nastave seminara
 13. Učitelj i suvremeni kurikulum – profesionalne kompetencije, didaktičke inovacije i metodičke prakse.
 14. Kurikulum: otvorena pitanja i dileme
 15. Završni ispit

Ishodi učenja
 1. Navesti i odrediti temeljne pojmove i kategorije kurikulumskih teorija
 2. Interpretirati temeljne pristupe u izradi kurikuluma
 3. Navesti i usporediti temeljne kurikulumske teorije
 4. Razlikovati didaktiku i kurikulum
 5. Metodološki formulirati hodogram izrade kurikuluma
 6. Izabrati kurikulumsku teoriju te na njenim načelima projektirati osnovu za kreiranje kurikuluma
 7. Navesti i kritički analizirati temeljne kurikulumske dokumente u odgojno-obrazovnom sustavu RH
Metode podučavanja
predavanja, seminari, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
formativno i sumativno

Obavezna literatura
 1. Scott, D. (2008), Critical essays on major curriculum theorists, New York: Routledge
 2. Ross, A. (2000), Curriculum: construction and critique, New York: Routledge
 3. Pinar, W. (2004), What is curriculum theory?, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
 4. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. u: Previšić, V. (Ur.) (2007) . Kurikulum: teorije – metodologija-sadržaj-struktura. Zagreb: Školska knjiga, 2007,str.35-119.
Dopunska literatura
 1. Moon, B.(2001). A Guide to the national Curriculum. Oxford, New York:Oxford University Press.
 2. Hameyer, E. /Hrsg./ (1983.). Hdb. der Curriculumforschung, darin: Strukturtheoretische Konzepte
 3. Ornstein, A.C.& Hunkins, F.P. (1998). Curriculum:Fundations, Principies, and Issues. Boston:Allan&Bacon publishers
 4. Schröder, H. (2002.). Lernen, Lehren, Unterricht: lernpsychologische und didaktische Grundlagen. München: Oldenbourg
 5. Apple, M. (2012), Ideologija i kurikulum, Beograd: Reč
 6. Badat, S. (2010), Global rankings of universities: a perverse and present burden, u: Global inequalities and higher education, (ur: Elaine Unterhalter, E.; Carpentier, V.), Palgrave macmillan, New York
 7. Bašić, S. (2007): Nacionalni obrazovni standard – instrument kontroliranja učinkovitosti obrazovnog sustava, unapređivanja kvalitete nastave ili standardiziranja razvoja osobnosti?, Pedagogijska istraživanja, 4 (1), 25-43
 8. Bloom, B. (1956), Taxonomy of educational objectives, London: Longmans, Green and CO LTD
 9. Didaktik and/or curriculum: an international dialogue, Bjorg Gundem & Stefan Hopmann (ed.), New York: Peter Lang
 10. Doll, W. (1993), A post-modern perspective on curriculum, London: Teachers College, Columbia University
 11. Kliebard, H. (2004), The struggle for the american curriculum 1893-1958, New York: RoutledgeFalmer
 12. Palekčić, M. (2009), Obrazovnoteorijski, kurikularni i didaktički ishodi učenja U: Mesnić, M., Pinter, Lj (ur), Ishodi učenja na Sveučilištu u Zagrebu SveZAU. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, s. 218-225.
 13. Frey, K. (1971), Theorien des Curriculums, Berlin: Verlag Julius Beltz
 14. Popham, J. (1972), Evaluating instruction, Prentice-hall, Inc., Eaglewood Cliffs, New Jersey
 15. Popham, J. (1970), Systematic instruction, Prentice-hall, Inc., Eaglewood Cliffs, New Jersey
 16. Schiro, M.S. (2008), Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. Los Angeles: Sage Publications
 17. Slattery, P. (2006), Curriculum development in the postmodern era, New York: Routledge
 18. Tyler, R. (1959), Basic principles of curriculum and instruction, Chicago: The Univesity of Chicago Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar