Terenska nastava

Cilj
Cilj terenske nastave je omogućiti da studenti nastave razvijati terenske kompetencije i savladavati tehnike arheološkog iskopavanja te vođenja suvremene terenske dokumentacije, kao i da studenti mogu primijeniti stečena teorijska znanja u praktičnom radu.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja
  2. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju
  3. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja
  4. Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara
  5. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije
  6. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranje
  7. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika
Metode podučavanja
Terenska nastava. Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se predajom terenskog dnevnika. Studenti samostalno vode terenski dnevnik tijekom arheološkog istraživanja prema danim uputama i primjerima, a opažanja u njemu rezultat su rada i razumijevanja studenta o arheološkom lokalitetu.

Obavezna literatura
  1. E. Gersbach, Ausgrabung heute: Methoden und Techniken der Feldgrabung, Stuttgart 1998 (treće izdanje)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij