Terorizam i društvo

Naziv
Terorizam i društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51332
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za ovladavanje temeljnim kategorijama terorizma odnosno upoznati ih sa uzrocima nastanka terorizma, povijesnim i kontekstualnim razvojem terorizma, vrstama terorizma, terorističkim aktima i oblicima terorističkog organiziranja te politikama, strategijama i tehnikama za suzbijanje terorizma Time će studenti steći znanja potrebna za kompetentnu analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija terorizma te se osposobiti za samostalno istraživanje institucija i fenomena na tom području.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, opis sadržaja i ciljeva kolegija, struktura kolegija, uvod u seminar i prikaz tema, pregled literature
 2. Pojam i sadržaj terorizma; terorizam kao predmet interdisciplinarnih istraživanja
 3. Društvena uvjetovanost terorizma u povijesnom kontekstu
 4. Struktura terorizma - uzroci, teroristički akti, protuterorizam; proces terorizma i društvene posljedice
 5. Teroristički akti i protuterorističko djelovanje; "teroriziranje terorizma" kao oblik protuterorističkog djelovanja
 6. Vrste terorizma: nacionalni, međunarodni, transnacionalni, globalni i državni
 7. Teorija valova terorizma
 8. Terorističke organizacije: pojam i struktura; tipologija terorističkih organizacija; terorističke organizacije: case studies
 9. Nacionalno pitanje, antikolonijalizam i religija kao obilježje i podloga terorizma
 10. Sociološko razumijevanje terorizma; sociološki i psihološki profil terorista i terorizma
 11. Terorizam i međunarodna zajednica
 12. Demokracija i terorizam
 13. Teorije i teorijske perspektive i terorizam (teorije moći, teorije sukoba, teorije racionalnog izbora, teorije društvenih pokreta, itd.)
 14. Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske, Hrvatska u međunarodnim odnosima i terorizam
 15. Osvrt na ukupna predavanja i priprema studenata (kroz diskusiju) za polaganje završnog usmenog ispita

Ishodi učenja
 1. Objasniti i razumjeti temeljne pojmove
 2. Razumijeti socijalni, povijesni i politički kontekst nastanka terorizma
 3. Razumijeti socijalni dinamizam terorizma i teoriju valova terorizma
 4. Shvatiti suvremene protuterorističke politike i strategije
 5. Kritički evaluirati suvremene protuterorističke politike i strategije
 6. Komparativno analizirati organizacijske oblike i socijetalnost terorističkih organizacija
 7. Razumijeti i analizirati teroristička djelovanja
 8. Primjeniti stečena zanja u protuterorističkom djelovanju
 9. Steći znanja potrebna za kompetentnu analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija terorizma
 10. Osposobiti se za samostalno istraživanje institucija i fenomena na tom području.
Metode podučavanja
Kolegij Terorizam i društvo će se realizirati posredstvom predavanja i seminara. Nastavne metode koje će biti korištene na kolegiju su: predavanja, grupne diskusije, prezentacije te analize slučajeva (case studies i country studies).
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Nakon odslušanih predavanja polaže se završni usmeni ispit. Elementi konačne ocjene (maksimalno 100 bodova) su: a) prisustvovanje predavanjima i aktivno sudjelovanje na nastavi (pitanja, komentari, analize) - maksimalno 15 bodova; b) prisustvovanje seminarima, konzultiranje seminarske literature i aktivno sudjelovanje na seminarskoj nastavi - maksimalno 30 bodova; c) izrada individualnog projekta (ili seminara) što uključuje pisani izvještaj i prezentaciju njegovog sadržaja - maksimalno 15 bodova; d) završni usmeni ispit - maksimalno 40 bodova. Uspjeh na predmetu predstavlja zbir ostvarenih bodova, a ocjena uspjeha izvršit će se prema sljedećoj tablici: a) izvrstan (90-100 bodova); b) vrlo dobar (80-89 bodova); c) dobar (60-79 bodova); d) dovoljan (51 do 59 bodova); e) nedovoljan (50 bodova i manje)

Obavezna literatura
 1. Bilandžić, Mirko (2014.) Sjeme zla: uvod u studije terorizma, Zagreb: Despot infinitus i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Dopunska literatura
 1. Black, Donald (2004.) „The Geometry of Terrorism“, Sociological Theory, 22 (1):14-25.
 2. Blakeley, Ruth (2009.) State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South, London, New York: Routledge.
 3. Chaliand, Gerard; Blin, Arnaud (2007.)(eds.) The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 4. Combs, C. Cindy; Slann, Martin (2007.) Encyclopedia of Terrorism, Revised Edition, New York: Facts On File.
 5. Council of the European Union, Brussels, 30 November 2005, The European Union Counter-Terrorism Strategy, http://register.consilium.eu.int/.
 6. Cronin, Kurth Audrey (2009.) How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 7. Gerges, A. Fawaz (2011.) The Rise and Fall of Al Qa’ida, New York: Oxford University Press.
 8. Hudson, A. Rex (1999.) The Sociology and Psychology of Terrrorism: Who Becomes a Terrorist and Why?, A Report Prepared under an Interagency Agreement by the Federal Research Division, Library of Congress, Washington.
 9. Jackson, Richard; Murphy, Eamon; Poynting, Scott (2010.)(eds.) Contemporary State Terrorism: Theory and practice, London, New York: Routledge.
 10. Wilkinson, Paul (2011.) Terrorism versus Democracy: The liberal state response, Third edition, Abingdon/New York: Routledge.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar