Tipologija malih literarnih formi i usmenost

Naziv
Tipologija malih literarnih formi i usmenost
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
86828
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s manjim književnim oblicima (dvostih, vic i anegdota, poslovica i poslovični izričaji, aforizam, epitaf, epigram, grafit) njihovim generiičkim statusom; mjestom i statusom tih oblika u povijestima književnosti, važnijim ostvarajima u povijesti književnosti i suvremenim oblicima i načinima transmisije te s mogućim aspektima njihova proučavanja (lingovstilističkii, književnoteorijski, folklorstički, antropološki). Osposobiti studente za izradu seminarskog rada u okviru ponuđenog sadržaja, prema uputama.
Sadržaj
 1. Sitni oblici i njihov generički status. (+ Upute i savjeti za izradu seminarskog rada – 1 sat)
 2. Problem književnog roda. Mikrostrukture književne vrste i stila. (Za ovaj tjedan pročitati: Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila, u: Škreb - Stamać, Uvod u književnost. Teorija i metodologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998). Odluka Odsjeka za kroatistiku o uvjetima za upis na diplomski studij kroatistike u ak. god. 2014./2015. Obavijest studentima diplomskoga studija Predaja diplomskih radova u elektroničkome obliku Odsjek Kontakt O Odsjeku Katedre Nastavnici
 3. Književnost ili ‘divlja’ književnost.
 4. Kraći stihovani oblici (bećarac, rera, taranjkalica) (Josip Užarević, Književni minimalizam, Disput, Zagreb, 2012. (Poetika bećarca, 143 – 166)
 5. Paremiologija. (povijest, zapisi, vrste). (Josip Kekez, Svaki je kamen da se kuća gradi. Hrvatske poslovice sakupljene u naše dane po književnim i jezikoslovnim djelima nastalim od 12. do 19. stoljeća, Izdavački centar Revija – Radničko učilište “Božidar Maslać”, Osijek 1990.)
 6. Poslovice (tipovi poslovica, mogućnost klasifikacija). Izreka. (Pročitati: Andre Jolles, Jednostavni oblici, (prev. V. Biti), Matica hrvatska, Zagreb, 2000. (poglavlje: Izreka, 149 – 150) Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) “Rad”, Beograd, 1986. (poglavlje: Između proze i poezije: Govor i ćutanje poslovice, str. 249 – 264.)
 7. Aforizam.
 8. Zagonetka. (Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) “Rad”, Beograd, 1986. (poglavlje Samozatvorenost zagonetke, str. 265 – 273)
 9. Vic (Milivoj Solar, Vic kao književna vrsta, u: Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.)
 10. Anegdota.
 11. Epigram. Epitaf. (Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.)
 12. Grafiti. (Stipe Botica, Suvemeni hrvatski grafiti, Naklada Pavičić, Zagreb, 2000.)
 13. Prezentacija seminarskih radova. Rasprava i komentari. I.
 14. Prezentacija seminarskih radova. Rasprava i komentari. I.
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. opisati, definirati i tumačiti manje književne oblike
 2. opisati i sintetizirati moguće različite istraživačke i interpretacijske pristupe malim literarnim formama (književnoteorijski, folkloristički, antropološki)
 3. istražiti određenu temu iz sadržaja kolegija prema uputama i izraditi seminarski rad
 4. argumentirano izložiti rezultate svog istraživanja
Metode podučavanja
predavačka metoda, analiza i sinteza, grupni rad, komparativna metoda, samostalno izlaganje
Metode ocjenjivanja
U ocjenu ulazi: redovito pohađanje nastave i aktivnost na nastavi, samostalno i/ili zajedničko izlaganje, izrada seminarskog rada, pismeni ispit (kroz kolokvij) i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Stipe Botica, Suvemeni hrvatski grafiti, Nakalda Pavičić, Zagreb, 2000. • Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007. • Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) “Rad”, Beograd, 1986. • Andre Jolles, Jednostavni oblici, (prev. V. Biti), Matica hrvatska, Zagreb, 2000. • Josip Kekez, Svaki je kamen da se kuća gradi. Hrvatske poslovice sakupljene u naše dane po književnim i jezikoslovnim djelima nastalim od 12. do 19. stoljeća, Izdavački centar Revija – Radničko učilište “Božidar Maslać”, Osijek 1990. • Milivoj Solar, Vic kao književna vrsta, u: Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 1980. • Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila, u: Škreb - Stamać, Uvod u književnost. Teorija i metodologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998). • Josip Užarević, Književni minimalizam, Disput, Zagreb, 2012.
 2. Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 3. Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) “Rad”, Beograd, 1986.
 4. Andre Jolles, Jednostavni oblici, (prev. V. Biti), Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
 5. Josip Kekez, Svaki je kamen da se kuća gradi. Hrvatske poslovice sakupljene u naše dane po književnim i jezikoslovnim djelima nastalim od 12. do 19. stoljeća, Izdavački centar Revija – Radničko učilište “Božidar Maslać”, Osijek 1990.
 6. Milivoj Solar, Vic kao književna vrsta, u: Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
 7. Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila, u: Škreb - Stamać, Uvod u književnost. Teorija i metodologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998).
 8. Josip Užarević, Književni minimalizam, Disput, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Gillo Dorfles, Kič. Antologija lošeg ukusa, (prev. M. Franulić) Golden marketing, Zagreb, 1997.
 2. Stipe Botica, Grafiti i njihova struktura, “Umjetnost riječi”, XLV, br. 1, Zagreb 2001; 79-88.
 3. Ivan Čolović, Divlja književnost. Etnoligvističko proučavanje paraliterature, Nolit, Beograd, 1984.
 4. Northrope Frye, Anatomija kritike. (prev. G. Gračan) “Golden marketing”, Zagreb 2000.
 5. Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1982.
 6. Vedrana Delonga, Latinski epigrafički spomenici rane srednjovjekovne Hrvatske, Muzej hrvatskih arheoloških spoemnika, Split, 1996.
 7. Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
 8. Kad ti kuća gori, a ti se ogrij. Zbirka poslovica Bartula Matijace. (prir. Stipe Botica), Naklada Pavičić, Zagreb, 2007.
 9. Krešmir Bagić, Rječnik stilskih figura. Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar