Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

Naziv
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
47055
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Govorne vježbe
30

Cilj
Kolegij uvodi polaznike u osnove turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju gradivom iz opisa sadržaja predmeta (vidi niže). Usto, predavanja su jednim dijelom usmjerena i ka teorijskom promišljanju o ustroju turskoga jezika, dok je težište vježaba na tome da polaznici prije svega ovladaju temeljnim jezičnim kompentencijama.
Sadržaj
 1. Predavanja: Tipološka klasifikacija jezika prema morfološkome ustroju; aglutinativni ustroj turskoga jezika. Vježbe: Čitanje, prevođenje i gramatička analiza tekstova; konverzacija; morfološka raščlamba riječi na konkretnim primjerima iz izabranoga teksta, ortoepija.
 2. Predavanja: Temeljni pojmovnik aglutinativnoga ustroja: korijen / osnova / sufiks; vrste sufiksa s obzirom na njihove funkcije i značenja; ponavljanje morfotaktičkih pravila; izražavanje gramatičkih kategorija množine, posvojnosti i padeža u turskome s kontrastivnim osvrtom na hrvatski jezik. Vježbe: Čitanje tekstova, prevođenje i konverzacija; prijevod s hrvatskoga na turski jezik, ortoepija.
 3. Predavanja: Morfološki ustroj turskoga glagolskog vremena (na primjerima jednostavnih gl. vremena); aglutinativna priroda turskog jezika: analiza na primjerima enklitika pomoćnoga glagola «biti» – kontrastivni osvrt na isti pomoćni glagol u hrvatskome jeziku. Vježbe: Prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na jednostavna gl. vremena, odnosno vrste predikatnih dopuna i dodataka.
 4. Predavanja: Morfološka raščlamba riječi na nepoznatome tekstu: prepoznavanje riječi, opis promjena na morfonološkoj razini, prepoznavanje i klasifikacija sufiksa; sažeta analiza aglutinativnoga (morfološkog) ustroja riječi. Vježbe: Istovjetne vježbe na tekstovima; intenzivna konverzacija, vježbe prevođenja radi usvajanja temeljnoga leksika, ortoepija.
 5. Predavanja: Provjera znanja u obliku testa. Vježbe: Provjera znanja u obliku testa.
 6. Predavanja: Naglasak: primarni i sekundarni naglasak; naglasak u izvorno turskim i riječima stranoga podrijetla; pomjeranje naglaska. Vježbe: Ortoepija; prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, novi leksik; jednostavni modeli imenske i glagolske rečenice.
 7. Predavanja: Naglasak u zemljopisnim nazivima; naglašeni i nenaglašeni sufiksi; pomjeranje naglaska u riječi sa sufiksima; turske nenaglasnice (enklitike); naglasak priloga, modalnih riječi i uzvika. Vježbe: Konverzacija s posebnim osvrtom na pogreške u ortoepiji; dvosmjerno prevođenje, konverzacija; proširenje leksičkoga fonda kojim studenti raspolažu.
 8. Predavanja: Naglasak finitnih i infinitnih glagolskih oblika; naglasak upitnih i uskličnih glagolskih formi. Vježbe: Ortoepija; prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, nove riječi; jednostavni modeli turske imenske i glagolske rečenice, ortoepija.
 9. Predavanja: Provjera znanja u formi testa. Vježbe: Provjera znanja u formi testa.
 10. Predavanja: Naglasak kao sredstvo morfološke i semantičke diferencijacije riječi. Vježbe: Čitanje i analiza lakših tekstova s posebnim osvrtom na ortoepiju; dvosmjerno prevođenje, konverzacija.
 11. Predavanja: Frazeološki naglasak; naglasak imenske i glagolske sintagme; ortoepija. Vježbe: Čitanje, prevođenje; konverzacija s posebnim osvrtom na leksik.
 12. Predavanja: Rečenični naglasak i intonacija: kontrastivni osvrt na neutralan i kontekstualno uključen red rečeničnih konstituenata, s posebnim osvrtom na razlike u turskome i hrvatskom jeziku. Vježbe: Provjera elementarnoga leksika za završni ispit, ortoepija, konverzacija.
 13. Predavanja: Rečenični naglasak: tursko-hrvatsko kontrastiranje. Vježbe: Prevođenje, konverzacija, leksik; ortoepija.
 14. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. analizirati i objasniti gramatički ustroj turske rečenice i usporediti ga s ustrojem hrvatske rečenice
 2. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije i morfologije turskog jezika
 3. protumačiti komunikacijske učinke rečenica s različitim obavijesnim ustrojem
 4. sažeti i protumačiti smisao jednostavnih tekstova na turskom jeziku
 5. komunicirati u svakodnevnoj interakciji s izvornim govornikom na predviđenoj razini
 6. ovladati predviđenim leksikom
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe; testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. Underhill, R. (1976.), Turkish Grammar, Cambridge.
 3. Lewis, G. J. (1967.), Turkish Grammar, Oxford.
Dopunska literatura
 1. Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.
 2. Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad.
 3. Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.
 4. Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar